โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง

  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลแวง 2 (วัดโพธิ์ชัย) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2460 โดยรองอำมาตย์หลวงโชติภูมิศักดิ์เปิดสอนระดับประถมศึกษา 1-4 มีครูใหญ่คนแรกคือ นายหมา ประชาพันธ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2460 ถึง พ.ศ. 2462

  ต่อมานายนาค สิทธิรัตน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2462 ถึง พ.ศ. 2469 นาย สังข์ พรหมขันธ์     ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2469 ถึง พ.ศ. 2478 คนที่ 5 คือ นายบัวคำ เมืองแทน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2482  คนที่ 6 นายบัวพันธ์ เริ่มรักษ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2483 คนที่ 7 นายเสาร์ พันธุราศี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2483 ถึง พ.ศ. 2491 คนที่ 8 นายสอน โสมศรีแพง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2493 และนาย สังข์ พรหมขันธ์  ได้ย้ายกลับมา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2496 นายสอน โสมศรีแพง ได้ย้ายกลับมา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2504 นายบัวพันธ์ เริ่มรักษ์ ได้ย้ายกลับมา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2512 คนที่ 9 นายแสง สมงาม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2515 คนที่ 10 นายชูศักดิ์ ไชยบุตร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2517 นายบัวพันธ์ เริ่มรักษ์ ได้ย้ายกลับมา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2519 คนที่ 11 นายศุภชัย เฮียงราช ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2519ถึง พ.ศ. 2521 คนที่ 12 นายนิรัตน์ เหมะธุลิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2529 คนที่ 13 นายพล ยันตะพันธ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2540 คนที่ 14 นายกอง เริ่มรักษ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2540  ถึง พ.ศ. 2543 คนที่ 15 นายสมคิด วงศ์สง่า ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และขอปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2550 คนที่ 16 นายเสวียน เสนงาม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2551 และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 นายสลิด ทับทิม ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบันเป็นคนที่ 17

   

  วันที่ 27 พฤศจิกายน  พ.ศ.2557 ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายให้นายเอกราช เกษศรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง

  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองเริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2460 และเปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2484    ที่ศาลาการเปรียญวัดพันธ์ประดิษฐ์ บ้านโนนเสาขวัญ  มีชื่อเดิมว่า  โรงเรียนแวง 2 วัดโพธิ์ชัย บ้านสร้างดู่   เป็นที่ศึกษาเล่าเรียน  โดยมีนายกอง   แสนอุบล  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดทำการสอน 
  1  ห้องเรียน

  ต่อมา ในปี พ.ศ. 2497  ชาวบ้านได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา นำโดยนายบุญโฮม  ไชยรบผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น และนายกอง  แสนอุบล  ได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน วัสดุอุปกรณ์มาก่อสร้างอาคาร    หลังใหม่ โดยการสมทบกับเงินงบประมาณ ซึ่งอยู่ห่างจากที่เดิม ประมาณ 100 เมตร สร้างเป็นโรงเรียนเอกเทศก์เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง 4 และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนแวง 2 วัดโพธิ์ชัย บ้านสร้างดู่   เป็นโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองมาจนถึงปัจจุบัน  มีเนื้อที่ทั้งหมด  7 ไร่  3 งาน  36  ตารางวา

  ด้านอาคารเรียน เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2484  ซึ่งเป็นวันแรกของวันเปิดเรียน  ได้อาศัยศาลา    การเปรียญวัดพันธ์ –ประดิษฐ์  เป็นที่ทำการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นศาลาไม้ขนาด  16 x 18 x 1.2 เมตร  ต่อมา ชาวบ้านได้จับจองที่สาธารณะ และนายกองได้บริจาคที่ดินมอบให้โรงเรียน โดยชาวบ้านได้บริจาคไม้สมทบกับงบประมาณของทางราชการ  ก่อสร้างอาคารไม้แบบ  ป. 001  จำนวน  1  หลัง    ขนาด 3  ห้องเรียน  จากนั้นจึงย้ายที่เรียนจากวัดพันธ์ประดิษฐ์  มาเรียนที่โรงเรียนหลังใหม่  ตั้งแต่วันที่ 15  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2499  จนถึงปัจจุบัน  

  พ.ศ.  2515 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ช ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน   1    หลัง    พ.ศ. 2528    ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ตามแบบ             สปช. 202 / 26  ขนาด  10 x 12 เมตร  จำนวน  1  หลัง

  พ.ศ.  2532   ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบ   สปช. 103 / 26 ขนาด   4 ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง   พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบ สปช. 105 / 29       ขนาด   4   ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง

  พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ ส.ป.ช. 601  จำนวน 1 หลัง  3 ที่

  พ.ศ. 2530   ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ ส.ป.ช. 601/ 26  จำนวน 1 หลัง  2  ที่สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ พ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33  จำนวน 1 ชุด

  พ.ศ. 2533   ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 30 พิเศษ    จำนวน  1 ชุด 
  พ.ศ. 2537   ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33    จำนวน  1 ชุด  จากชมรมพัฒนาชนบท  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน

  ประวัติการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง  ได้จัดการศึกษา ดังนี้

           พ.ศ. 2484  เปิดการสอนเพียงระดับเดียว คือ ชั้น ป. 1

  พ.ศ. 2497  เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4

  พ.ศ. 2521  เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5

  พ.ศ. 2522  เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

  พ.ศ. 2535  เปิดการสอนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

               พ.ศ. 2536  เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปีปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอกราช เกษศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทองคำ พุกพูน

 • นางสาวพัชรินทร์ แสงชาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,746
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042729084 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายนคร พรหมสาขา ณ สกลนคร โทรศัพท์: 0872336807 อีเมล์: mathcomper@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]