โรงเรียนบ้านแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(Mission)

                  1    พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนและชุมชน พัฒนาสถานศึกษาอย่าง

                         ต่อเนื่อง

  1. จัดสร้างหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนเป็น

         คนเก่ง  มีคุณภาพตามมาตรฐานมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน        

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  2. จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เป็นระเบียบ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ปลอดภัยจากโรคติดต่อและสิ่งเสพติด  ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  4. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนและชุมชน  ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย
  5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้   และการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

  เป้าประสงค์

            1. โรงเรียนมีการจัดสภาพภูมิทัศน์  และบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

            2. มีแหล่งเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้อย่างน้อย  5  แหล่งเรียนรู้

            3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  การเขียน  การศึกษาค้นคว้าและมีทักษะในการ

  คิดคำนวณ  คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  ร้อยละ  80

            4. ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80

            5.  ผู้เรียนมีวินัยคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนอย่างน้อย

  ร้อยละ  95             

             6. โรงเรียนให้ความร่วมมือ  ประสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน  เต็มตามศักยภาพ

             7. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้

             8. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้  ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย  20

  ชั่วโมง / ปี

             9. ครู  นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อย่างน้อยร้อยละ 80


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-25 11:17:30 น.

โรงเรียนบ้านแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-729372 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อภิวัฒน์ อ่อนสุระทุม โทรศัพท์: 0845333414 อีเมล์: onsuratoom2525@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]