โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองดินดำ

 

                            โรงเรียนบ้านหนองดินดำ  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองแสง ตั้งขึ้นเมื่่อ พุทธศักราช ๒๔๘๒ โดยนายอำเภอสว่างแดนดิน สถานที่ใช้ตั้งคือบริเวณวัดบ้านหนองแสง มีนายตวย สีละวาด และนายไสว อุปพงศ์ เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ -ป.๔ สอนตามหลักสูตรประถมศึกษาสมัยนั้นใช้ศาลาวัดเป็นที่อาศัยเรียน  จนถึงพุทธศักราช ๒๕๐๖ ศาลาวัดทรุดโทรมมาก ราษฎรทั้งสองหมู่บ้าน คือ บ้านหนองแสง และบ้านหนองดินดำได้ประชุมกันหาที่ดิน และไม้ พร้อมกันจะปลูกสร้างใหม่ ชาวบ้านได้สละทรัพย์ ซื้อที่ดิน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท อยู่ที่เขตหมู่บ้านหนองดินดำ และตกลงกันหาตัวไม้ พร้อมสละแรงงาน มาช่วยกันปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรเริ่มปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ตัวไม้ครบตามจำนวนได้อาคารเรียน ๑  หลัง ขนาด ๒๗ x ๙ เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง ๒,๐๐๐ บาท แต่ยังขาดสังกะสี จึงได้เสนอต่อ กรป. กลาง ได้สังกะสีมามุงหลังคาใน พ.ศ. ๒๕๐๘

                             ปีงบประมาณ ๒๕๑๐ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาทได้ต่อเติมพื้น ตีเพดาน ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง จนเสร็จเรียบร้อย เมื่่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๑๐  โรงเรียนตั้งในที่ดินขนาด ๕ ไร่ ๖๔ ตารางวา อันเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน

                             ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ทางโรงเรียนได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนบ้านหนองแสง" เป็น"โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(ประชาอุปถัมถ์)ทางราชการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ เมื่อ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นต้นมา และมีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ดังรายชื่อต่อไปนี้

   ๑.นายไสว  อุปพงศ์                ๑๕ พ.ค. ๒๔๘๒ - ๑๘ ส.ค.๒๔๘๒

   ๒.นายสีหา  โคตรคำหาญ      ๑๗ มิ.ย. ๒๔๘๒ - ๖ ส.ค. ๒๔๘๙

   ๓.นายทาย  ชาตะรักษ์           ๖ ส.ค. ๒๔๘๙ - ๒๗ มิ.ย. ๒๔๙๐

   ๔.นายพินิจ   ศรีนุกูล               ๑ ส.ค. ๒๔๙๐ - ๙ ก.ย. ๒๔๙๑

   ๕.นายอารี  คำปุทา                ๒๔ ส.ค. ๒๔๙๔ - ๓๑ ต.ค. ๒๔๙๔

   ๖. นายปรีชา  ล่ำลอง             ๗ พ.ย. ๒๔๙๔ - ๖ ส.ค. ๒๕๐๐

   ๗.นายอารุณ  จางวางสิทธิ์     ๕ ต.ค. ๒๕๐๐ - ๒๑ มิ.ย. ๒๕๑๐

   ๙.นายมณี   สรรพศรี              ๑๘ มิ.ย ๒๕๑๐ -  ๒๑ ต.ค. ๒๕๑๖

   ๑๐.นายเที่ยง  สุวรรณชัยรบ   ๒๒ ต.ค. ๒๕๑๐ - ๒๒ ต.ค. ๒๕๑๘

   ๑๑.นายเทียม   ฝุ่นเงิน           ๒๒ ต.ค. ๒๕๑๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๖

   ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปรับจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่มีผู้ดำรงตำแหน่งคือ

   ๑๒.นายวีระ   ยิ่งยืน                   ๒ ธ.ค. ๒๕๐๖ - ๑๑ พ.ย. ๒๕๓๑

   ๑๓.นายสมพงษ์  พันธ์วงศา       ๗ ก.พ. ๒๕๓๒ - ๑๖ ต.ค. ๒๕๓๒

   ๑๔.นายเติมศักดิ์  ศรีกูล            ๑๔  พ.ย. ๒๕๓๒ - ๗ ต.ค. ๒๕๓๔

   ๑๕.นายพิจตร  บุญรักษา          ๑๔ ต.ค. ๒๕๓๔ - ๒๑ ก.ย. ๒๕๓๕

   ๑๖.นายสุมิตร  ท้าวเพชร           ๒๘ ก..ย. ๒๕๓๕ -๑๔ ต.ค. ๒๕๓๙

   ๑๗.นายบุญจันทร์  เจริญไชย    ๑๕ ต.ค. ๒๕๓๙ - ๒๔ ต.ค.๒๕๔๐

   ๑๘.นายดำรงค์  มาระมิ่ง             ๒๔ ต.ค. ๒๕๔๐ -๓๐ ก.ย. ๒๕๔๔

   ตำแน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปรับจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการมีผู้ดำรงตำแหน่งคือ

   ๑๙.นายดำรงค์  มาระมิ่ง             ๑ ต.ค. ๒๕๔๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓

   ๒๐.นายทรงศักดิ์  สู่สุข              ๒๐ ธ.ค.๒๕๕๓ - ๑๔ ธ.ค.๒๕๕๕

   ๒๑.นายโชคขัย  สุรารักษ์          ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายโชคชัย สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดินดำ

นางยุวดี บุญล้ำ
นางสมหมาย กอธวัช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

908
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042721120 อีเมล์: nongdindam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุริยัน ไชยพะยวน โทรศัพท์: 0898620056 อีเมล์: nongdindam@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]