โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ประวัติโรงเรียนบ้านโคกหนองกุง

 

โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุง  หมู่ที่ ๗ ตำบลบงใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  เดิมนักเรียนเดินทางไปเรียนที่บ้านกุดจิก ครั้นต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นและชาวบ้านเห็นว่าการที่นักเรียนเดินทางไปเรียนระยะทาง ๒ กิโลเมตรยากลำบากและอาจเกิดอันตรายจากรถยนต์ขณะข้ามถนน ดังนั้นชาวบ้านจึงได้ร้องขอไปยังอำเภอเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นใหม่ในหมู่บ้านโดยชาวบ้านได้บริจาคที่ดิน ๖ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวาให้เป็นที่ต้ั้ัง และขอแยกนักเรียนมาทำการสอนในหมู่บ้านแทน เริ่มทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านกุดจิก มีนักเรียนทั้งหมด ๓๐ คน ครูคนแรกคือ นายพรมมา  อัคพิน

   ต่อมา วันที่ ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับคำสั่งอนุมัติให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ตามคำสั่งที่ สน.๕๕๑๔๕๑๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๐๘  มีผู้บริหารทั้งหมจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

                             ๑. นายพรมมา  อัคพิน                  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                             ๒. นายปรัชญา  จารือศรี                       ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                             ๓. นายบุญเพ็ง  อินตระนัย                   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                             ๔. นายประพัฒน์  สุภาสอน                 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                             ๕. นายสมศักดิ์   ศรีประทุมวงศ์          ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                             ๖. นายประจิตร   ไชยบุปผา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                             ๗. นายสมพงษ์  พันธ์วงศา                   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                             ๘. นายเข็มเพชร   กองแก้ว                  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                             ๙. นายเรืองสิทธิ์   อุระพนม                                ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                             ๑๐. นางสาวสุดารัตน์   ชนะมาร         ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                             ๑๑. นายอนุสิทธิ์  นามโยธา                 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                             ๑๒. นายภานุวัฒน์    สัมฤทธิ์คุณากร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                             ๑๓. นายจรัส   ทิพเนตร                         ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                             ๑๔. นายประสิทธิ์   จันทร์ไทย                    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                             ๑๕. นายประสิทธิ์   จันทร์ไทย             ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-05 09:12:55 น.

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกหนองกุง

นางเกศมณี มาเจริญกุล
นางไพเราะ สุเมผา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

981
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายประดิษฐ์ จิตธรรม โทรศัพท์: 0810495221 อีเมล์: Pradit_knk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]