• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ

  ๓. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้และอยู่ในสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  ๔. ส่งเสริม พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

  ๕. ปรับปรุง  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  ๖ . พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา สามารถให้บริการแก่ชุมชนและท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 15:08:04 น.

โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042702201 อีเมล์: pct_47032010@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสินี อุดมแสน โทรศัพท์: 0630234696 อีเมล์: ๊Udomsanfon44@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]