โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

๑. ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓    เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปิดสอนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดิมชื่อ “โรงเรียนสว่าง” ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยความเอื้อเฟื้อของ หลวงปริวรรตวรพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครสมัยนั้น ครูใหญ่คนแรก  คือ นายประมวล  อุปพงษ์ 

          วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๐๖  นายนิรัตน์  วิภาวิน  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และในปีนี้ได้ เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนสว่างศึกษา”

ในปี พ.ศ.  ๒๕๔๑ กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายกระจายคุณภาพไปสู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในต่างจังหวัด มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน   ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร   จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้นทั้ง ๔ ภาค   ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกันกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

          วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๔๒  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนสว่างศึกษา”  เป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้ดำเนินการรับนักเรียนและเปิดทำการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่    ๕๗  ไร่  ๒  งาน  ๘๔ ตารางวา

          รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังต่อไปนี้

                   นายวันชัย  วิเศษโพธิศรี            พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๗

                   นายประทวน  วิไลศิลป์              พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘

                   นายเลอพงษ์  อุทธา                   พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๕

                   ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา      พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๙

                   ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุกิจ ศรีพหรม     พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-14 19:53:34 น.

ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสมพงษ์ เชื้อกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายณรงค์ คำสุุขุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสุนทรี เลิศสงคราม
นางสาวประภากร ไชยพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,244
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042721181 อีเมล์: triam-ne@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย โทรศัพท์: 0849528159 อีเมล์: sakkiatjan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]