โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ประวัติโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

 

                โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  2518

โดยมีนายบุญเลิศ  สาขามุละ  เป็นผู้บริหารคนแรก ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปีการศึกษาแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดป่าโนนสะอาด  ตำบลส่องดาว  เป็นที่เรียนในปีการศึกษาถัดมาได้ย้ายมา

อยู่ที่ปัจจุบัน  ซึ่งเดิมเป็นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ในเนื้อที่ทั้งหมด127  ไร่  1  งาน 48.9  ตารางวา  กรมสามัญศึกษา(เดิม)ได้จัดสรรอัตรากำลังอาคารเรียน 

อาคารประกอบให้ทางโรงเรียนดังรายการต่อไปนี้

                                1.  อาคารเรียนแบบ  216 ก (อาคาร 1) จำนวน 1 หลัง  ใช้เป็นห้องเรียน ห้องพักครู ห้องสมุด  ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์

                                      ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องประชาสัมพันธ์

                                2.  อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง 3 หน่วย  สร้างตามแบบ มพช.  เป็นโรงฝึกงานอาคารเกษตร  อาคารอุตสาหกรรมและอาคารคหกรรม โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ

                                     ได้รับงบประมาณในโครงการโรงเรียนมัธยมพัฒนาชนบท (มพช.2 รุ่นที่ 1)

                               3.  อาคารมูลนิธิ ฯ (อาคาร3) ได้รับเงินงบประมาณจากมูลนิธิพระอาจารย์วัน   อุตตโม  จัดสร้างตามแบบอาคารเรียน 208  เพื่อใช้เป็นที่พักของนักเรียน

                                      ซึ่งมีบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนและมีปัญหาในการเดินทางกลับบ้าน  งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง  จำนวน 1,300,000  บาท

                                      (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)  ได้มีพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่  18  มกราคม  2529 โดย  พณ ฯ เชาว์ ณ ศิลวันต์  องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน

                                     ปัจจุบันโรงเรียนใช้เป็นอาคารดนตรี ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและโรงอาหาร

              4.  อาคารหอประชุม 1 หลัง

              5.  บ้านพักครู 2 หลัง 

              6.  อาคารหอพักผู้เรียน  แบบ 35 คน 

             7.  อาคารแบบ  324  ล /27  (อาคาร2) ใช้เป็นห้องเรียน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องวิชาการ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

                                  ห้องกลุ่มจริยธรรม  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ศูนย์การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมและห้องสมุด

             8.  ศาลาธรรม แบบ 8 เหลี่ยม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ส่องดาววิทยาคม
นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ส่องดาววิทยาคม

นายโชคชัย สุวรรณอินทร์
นายธนะชัย มูลตรีแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,173
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042786023 อีเมล์: songdaomaster@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิสณี สีนนตรี โทรศัพท์: 0868545391 อีเมล์: aoy1986_1986@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]