โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ประวัติโรงเรียนบ้านนาโดนเก่า

 

ประวัติโรงเรียน

เดิมนักเรียนโรงเรียนนี้เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านนาบั่ว ต่อมาประชากรในหมู่บ้านเพิ่มปริมาณ

ขึ้นเรื่อยๆและมีความตื่นตัวทางการศึกษาจึงร่วมกันขอให้ทางราชการตั้งโรงเรียนในหมู่บ้านขึ้น เมื่อวันที่              9 พฤษภาคม 2519 แต่การสร้างอาคารชั่วคราวยังไม่แล้วเสร็จจึงแยกนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาบั่ว 

มาเปิดทำการสอนที่โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  นครวงศ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาบั่ว เป็นผู้ประสานงานกับทางราชการและได้ส่ง นายพงนิช  เรทนู มาทำการสอน

เป็นการชั่วคราว

ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้ง นายสุริยันต์  แก้วมณีชัย มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ เป็นคนแรก

ในปี พ.ศ. 2520 และได้ส่งนายพงนิช  เรทนู กลับโรงเรียนเดิม หลังจากนั้นคณะกรรมการศึกษาและชาวบ้านได้ร่วมกันหาทุนเพื่อซื้อที่ดินสำหรับปลูกสร้างอาคารเรียน จึงตกลงซื้อที่ดิน นายกิ  วรคันทักษ์ และนายเสาร์  วรคันทักษ์ มีเนื้อที่รวม 4 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา เป็นเงิน 15,000 บาท โดยผ่อนชำระ

3 งวด งวดละ 5,000 บาท จากนั้นทางราชการได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร จำนวนเงิน 210,000 บาท เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้ย้ายนักเรียนมาที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2521 ในปีเดียวกัน ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูอีก 1 หลัง งบประมาณ 65,000 บาท เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2521 และเมื่อปี พ.ศ. 2522

ทางโรงเรียนได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 6 ปี ในปีงบประมาณ 2525 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป1ฉ. จำนวน 2 ห้องเรียน งบประมาณ 300,000 บาท และปีงบประมาณ 2528 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง 3 ที่             เป็นเงิน 26,000 บาท จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2543 นายสุริยันต์  แก้วมณีชัย ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว

จากนั้นทางราชการได้มีคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนมที่ 477/2543

แต่งตั้งให้นายเลิศ  ยงยันต์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาบั่ว  มากรักษาการครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2543 ต่อมาสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางมลินี  อุดานนท์  รักษาการตำแหน่ง ครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2545 และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ได้แต่งตั้งให้นายธนพัฒน์  เตโช ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านนาบั่ว มาปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโดนเก่า

ต่อมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 มีคำสั่งที่ 257/2549                     

ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2549 แต่งตั้งให้นายสุพจน์  นวลตา  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า  เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโดนเก่า  

                     ปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ในการพัฒนาโรงเรียนเพิ่มเติม ดังนี้

-                   ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 100,000 บาท

-                   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ    จำนวน  200,000  บาท

-                   ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จำนวน 100,000  บาท

        ต่อมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 มีคำสั่งที่ 743/2552                     

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 255  แต่งตั้งให้นายอิทธิพล  พลเหี้ยมหาญ มาดำรงตำแหน่งโรงเรียน    บ้านนาโดนเก่า ตั้งแต่วันที่ 3  มกราคม พ.ศ.2553 

ถึงวันที่  

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาโดนเก่า  เปิดสอน  2  ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา   มีข้าราชการครู   5   คน มาช่วยราชการ 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1  คน   มีนักเรียนทั้งสิ้น      คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวุฒินันท์ ยตะโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโดนเก่า

นายสง่า ศรีหาเศษ
นางอาภรณ์ ตะมิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 0-4250-20584 อีเมล์: nadonschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอาภรณ์ ตะมิน โทรศัพท์: 0810558554 อีเมล์: apronkpkp
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]