• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เน้นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้เทคโนโลยี ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สำนึกในคุณค่าของสถาบันชาติ ศาสนา        พระมหากษัตริย์ และศิลปวัฒนธรรม  เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและชื่นชมในสถาบัน

  ปรัชญา

  “ ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต”

  ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 12:58:06 น.

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nahuabor.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา จ่าเห็ม โทรศัพท์: 0808060797 อีเมล์: krujintana.nb@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]