ประวัติโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

 

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ในปีการศึกษา ๒๕๒๐ ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่สอง โดยใช้ที่ราชพัสดุ(สนามบินเก่า)
จำนวน ๕๐ ไร่ และได้ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ 

การเรียนการสอนในระยะเริ่มแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติให้ใช้สถานที่กองร้อย อ.ส. จังหวัดเป็นที่เรียนชั่วคราว
และแต่งตั้ง  นางเวียงงาม ศรีวรขาน  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนธาตุพนม มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 
ต่อมากรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้ง นายวิรัช บำรุงสวัสดิ์   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ปีการศึกษา ๒๕๒๑ โรงเรียนได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในสถานที่ของตนเอง(ที่ปัจจุบัน) ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๑ 
มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๖๐๐ คน และมีครู ๓๕ คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว แบบ ๐๐๔ จำนวน ๕ ห้อง  ปีการศึกษา  ๒๕๒๒-๒๕๒๓  โรงเรียนได้รับที่ดินจากราชพัสดุเพิ่มอีก  ๓ ไร่  ๓ งาน รวมแล้วมีเนื้อที่ ๕๓ ไร่ ๓ งาน และโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ๓๒๔ และหอประชุมแบบ ใต้ถุนสูง
และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปีพ.ศ. ๒๕๒๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๒๕ โรงเรียนได้เลือนฐานะหัวหน้าสถานศึกษาโดยมี นายทวีพงษ์ นวานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก
ปีการศึกษา ๒๕๒๖-๒๕๓๐ นายวินัย เสาหิน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
และในปี ๒๕๒๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ จำนวน ๑ หลัง
ตลอดจนโรงฝึกงาน และในปี ๒๕๒๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล.(ปรับปรุง ๒๙) อีก ๑ หลัง

ปีการศึกษา  ๒๕๓๐ – ๒๕๓๑ นายประดิษฐ์  ศรีวรมาศ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
ปีการศึกษา  ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕ นายโอภาส  วัยวัฒน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและได้รับงบประมาณ
สร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗,ถังน้ำประปา,และได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคาร ๒๑๖ ล.
โดยการต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องสมุด
ปีการศึกษา  ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙  นายเจริญ  ชาเรืองเดช ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างบ้านพักครู, ห้องน้ำห้องส้วม,ปรับปรุงลู่วิ่งมาตรฐาน, และงบประมาณโครงการปฏิรูปการศึกษาในวงเงิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,สนามบาสเกตบอล, สนามวอลเล่ย์บอล, ลานคอนกรีต ๘๐๐ ตารางเมตร  และทาสีอาคารเรียน  ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน ๕๐ x ๒๑ เมตร และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณเหลือจ่ายจากการคืนเสาเข็มสระว่ายน้ำ  เพื่อนซื้อรถตู้ ๑๒ ที่นั่ง, รถไถเดินตาม
ปีการศึกษา ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐  นายเกรียงไกร  ใจสุข  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษา   เช่น  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นต้น

ปีการศึกษา ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓  นายณรงค์  ชิณสาร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้รับงบประมาณในการจัดศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตใน โรงเรียน,โรงเรียนได้จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล  โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดทุกห้องเรียน,โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้ครบทุกหมวดวิชา, โครงการจัดระบบเครือข่ายในโรงเรียน, โครงการป่ารักษ์น้ำ ๑๒ สิงหา  
ปีการศึกษา  ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖  นายเพียร  สุวรรณไตรย์  ผู้อำนวยการระดับ ๙  เป็นผู้ประเมินภายในระดับกรม 
ปีการศึกษา  ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ นายคมสิน  ศรีมานะศักดิ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน  โครงการ Mini English  Program 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  - ปัจจุบัน นายอนันต์  สุวรรณหงษ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล. จำนวน  ๑ หลัง
ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ, โรงเรียนดีใกล้บ้าน , โรงเรียนในฝัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม
นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม
นายปราโมทย์ เทพกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม
นายประเสริฐ มูลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม

นางอัจฉราพร เจริญธนกุล
นายสุรชาติ รัศมี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,350
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 0-4251-1509 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายจรัญ อินติยะ โทรศัพท์: 0845449434 อีเมล์: sand2bdd@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]