โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ประวัติโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

 

ประวัติโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

การจัดตั้ง

          โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   ตั้งเมื่อวันที่  11  มีนาคม  2515  ณ  เลขที่  181  หมู่ที่  13  ถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล 

ตำบลเรณู  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  48170  พื้นที่   จำนวน  114  ไร่  2  งาน  41.6  ตารางวา

 

สภาพปัญหาการจัดตั้ง

          ก่อนที่จะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้นั้น  นักเรียนที่เรียนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่  7 จากอำเภอเรณูนคร  หากมีความประสงค์

จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่อำเภอธาตุพนม  หรือไม่ก็อำเภอเมืองนครพนม  หรือไม่เช่นนั้น

ก็ไปเรียนยังต่างจังหวัดทำให้เกิดปัญหาในการเดินทางและ ทั้งการหาที่พักอาศัย  ผู้ปกครองต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

          นายถนอม แสงสุริยจันทร์ หัวหน้ากิ่งอำเภอเรณูนคร (สมัยนั้น) พร้อมด้วยข้าราชการ  ประชาชน  พ่อค้าคหบดี  ได้ร่วมประชุม

ขอดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเรณูนครขึ้นโดยได้ขอแบ่งที่ดินของโรงเรียนเรณูนคร  

(โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายสอนระดับ ป.  5 – 6 -7 )

 

ประวัติการจัดตั้ง         

          ปีพ.ศ.  2515  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยตั้งชื่อว่า       “โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล” 

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  3  ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด  จำนวน  137  คน อาคารเรียนและห้องเรียนใช่ร่วมกับ

โรงเรียนเรณูนคร มีนายมัทราช  บัวบาน  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และปีเดียวกันได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน

หลังที่  1 จำนวน    4  ห้องเรียน  (อาคารหนุ่มเมืองเว  ในปัจจุบัน)สร้างเสร็จ  พ.ศ.  2516

          ปี  พ.ศ.  2515  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายวิสุทธิ์  ภักดีศรี   ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่

          ปี  พ.ศ.  2518  ยุบโรงเรียนเรณูนคร  รวมเข้ากับโรงเรียนเรณูวิทยาคาร  ยกพื้นที่ทั้งหมดให้ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

                               ตราบจนถึงปัจจุบัน

          ปี  พ.ศ.  2523  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-11-12 21:27:44 น.

นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล
นายอภิเษก บัวชุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล
นายสุทัศน์ วังกะธาตุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล
นายวชิระ พลพิทักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล

นายเทพพิทักษ์ เชื้อดวงผุย
นางอนิสชัย ฉวีวงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,338
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042-579295 อีเมล์: rnk_sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิวัฒน์ แสงสุวรรณ์ โทรศัพท์: 042537441 อีเมล์: popeyoyo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]