โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

  2. สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้ไทย

  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

  4. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  5. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

  6. ส่งเสริมระเบียบวินัย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามแก่ผู้เรียน

  เป้าประสงค์ (Goal)

  1.  เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล

  2.  เป็นผู้นำด้านการสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้ไทย

  3.  เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

  4.  บุคลากรมีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

  5. เป็นผู้นำในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  6. ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม รักและภูมิใจในความเป็นผู้ไทย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:36:07 น.

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042-579295 อีเมล์: rnk_sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิวัฒน์ แสงสุวรรณ์ โทรศัพท์: 042537441 อีเมล์: popeyoyo@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]