โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” ตั้งขึ้นเมื่อ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีนายอำเภอมุกดาหารและประชาชนร่วมกันก่อตั้งขึ้น เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ศรีบ้านส้มป่อย เกณฑ์เด็กจาก ๒ หมู่บ้านมาเข้าเรียน  คือบ้านนาสีนวนและบ้านส้มป่อย  ต่อมาชาวบ้านเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงร่วมมือกันพิจารณาหาสถานที่สร้างโรงเรียนให้เป็นเอกเทศและถาวรสืบไป ต่อมามีนายหนู แข็งแรง,  นายสี  แข็งแรง,  นายอ้วน แข็งแรง, นายจันทรี  แข็งแรง,  และนายเหียง  แข็งแรง ร่วมกันบริจาคที่ดินให้เป็นสมบัติของโรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ ๑๘ ไร่ ๘๐  ตารางวา  อยู่กึ่งกลางระหว่าง ๒ หมู่บ้านคือบ้านส้มป่อยและบ้านนาสีนวน ชาวบ้านได้ร่วมแรงกันบุกเบิกให้เป็นสนามและเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  โดยได้ก่อสร้างอาคารไม้ มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ไม่มีฝา ขนาด ๑๘  X ๑๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง  แล้วมอบให้แก่ทางราชการใช้เป็นอาคารเรียนในปี  ๒๔๘๐

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๐๐  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมและเพิ่มเติมใหม่

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๐๓  ได้ย้ายนักเรียนจากวัดโพธิ์ศรีมาที่เดิม

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  

  ป.  ๑ ฉ  จำนวน  ๑  หลัง  ๒  ห้องเรียน   (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้โอนมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ

  ป.  ๑ ฉ  จำนวน  ๑  หลัง  ๒  ห้องเรียน

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   สปช. ๑๐๔ / ๒๖  

  จำนวน  ๑  หลัง  ๓  ห้องเรียน

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   สปช. ๑๐๕ / ๒๖  

  จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๐   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   สปช. ๑๐๕ / ๒๙ 

  จำนวน  ๑  หลัง  ๖  ห้องเรียน

  โดยโรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” มีผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  จำนวน  ๑๓  ราย  ดังนี้

                      ๑.    นายโม               จันทรสาขา

                     ๒.    นายสุข              รอบรู้

                     ๓.    นายจัว               โภคสวัสดิ์

                     ๔.    นายโพธิ์             กิ่งคำวงค์

                     ๕.    นายชำนาญ         ภูมิวงศ์

                     ๖.    นายฤทธิ์             สืบเหลา

                     ๗.    นายประมวล        สวัสดิวงศ์ชัย

                     ๘.    นายนิล              ศรีสุริยจันทร์

                     ๙.    นายไสว              พาลึก

                     ๑๐.  นายสำรวย          บางทราย

                     ๑๑.  นายประวิทย์        แข็งแรง

                     ๑๒.  นายเจริญศิลป์       คำแก้ว

                     ๑๓.  นายกัณฑ์เอนก      ทวีโคตร          คนปัจจุบัน

  แผนที่โรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:52:37 น.

โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โทรศัพท์: - อีเมล์: sompoirodnugul@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทักสิทธิ์ พิกุลศรี โทรศัพท์: 0833066680 อีเมล์: sompoirodnugul@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]