โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประวัติโรงเรียนบ้านโพนสว่าง

 

โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านโพนสว่าง ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร (หมู่ที่ 15 บ้านโพนสว่าง ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดนครพนมในสมัยนั้น) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2481 โดยนายอำเภอมุกดาหาร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายใหม่   จันทรโคตร    มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เมื่อตอนแรกตั้งครูใหญ่พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงด้วยหญ้าคา กั้นด้วยฝาแถบตอง (ใบตอง) ขึ้นในที่ดิน ซึ่งชาวบ้านได้จับจองไว้เป็นที่สร้างโรงเรียนอยู่ทางทิศเหนือ ของหมู่บ้าน เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2488 อาคารเรียนชั่วคราวชำรุดทรุดโทรมมาก นายอ่อน   ศรีลาศักดิ์ ซึ่งเป็นครูใหญ่ในสมัยนั้น ได้ประชุมชาวบ้านมีมติตกลงกันย้ายนักเรียนไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านนาม่วง ซึ่งเป็นวัดร้าง (ไม่ใช่วัดอรุณรังษี)  ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นมาใหม่ในที่เดิม มาในปี พ.ศ. 2490 ชาวบ้านนาม่วง โพนสว่าง ได้ร่วมกันสร้างวัดใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านนาม่วง ซึ่งอยู่ระหว่างกลางบ้านนาม่วงกับบ้านโพนสว่าง เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 2 หมู่บ้านดังกล่าว ต่อมาขอตั้งชื่อวัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้ชื่อว่า “วัดอรุณรังษี” จนถึงวันนี้ ซึ่งท่านพระครูมุกดาหารโมลี (พระมหา ผา  อุทธศรี) เป็นผู้ตั้งชื่อให้ และในปีนี้เองศาลาวัดเก่าบ้านนาม่วง (วัดร้าง) ที่ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ได้ชำรุดทรุดโทรมมาก ถ้าใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนต่อไป หลังคาศาลาซึ่งชำรุดมากอาจจะพังลงมาทับเด็กนักเรียนให้ได้รับอันตราย ครูใหญ่พร้อมด้วยชาวบ้านจึงมีความเห็นพ้องกันว่าให้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่วัดสร้างใหม่คือวัน อรุณรังษี ได้อาศัยศาลาชั่วคราวและร่มไทรใหญ่ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ในช่วงฤดูแล้ง) อยู่มาจนกระทั่งชาวบ้านได้สร้างศาลาการเปรียญถาวรขึ้นเสร็จเรียบร้อย จึงได้นำนักเรียนขึ้นเรียนบนศาลาการเปรียญหลังใหม่ต่อไปอีกหลายปี ในช่วงที่นำนักเรียนไปเรียนอยู่ที่วัดบ้านนาม่วงทั้งสองแห่งนั้น ชื่อโรงเรียนยังคงเป็นชื่อ “โรงเรียนบ้านโพนสว่าง” ตามเดิม ต่อมาเมื่อวันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2510 จึงได้ย้ายนักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนบ้านโพนสว่างตาม เดิมเนื่องจากทางโรงเรียนและชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในปี พ.ศ.2519 บ้านนาม่วงได้รับอนุมัติให้ตั้งโรงเรียนขึ้นโดยได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นก่อน และได้นำนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในบ้านนาม่วงกลับไปเรียนที่โรงเรียนในบ้านของตน

                   โรงเรียนบ้านโพนสว่าง มีภารกิจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล1 ถึงระดับช่วงชั้นที่2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 )  โทรศัพท์   0-4268- 9487   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีพื้นที่โรงเรียนมี  2  แปลง  คือแปลงที่  1  มีเนื้อที่  18ไร่    2  งาน    35  ตารางวา  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 5   บ้านโพนสว่าง  แปลงที่  2  มีเนื้อที่  13  ไร่   2  งาน   68  ตารางวา    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่   9  บ้านโนนสีทอง

                   ที่ตั้งโรงเรียนตั้งอยู่ถนนดอนตาล-เลิงนกทา  หมู่ที่ 5  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งห่างจากอำเภอดอนตาล  2.5  กิโลเมตร ระยะทางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารถึงโรงเรียน  35  กิโลเมตร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเขตบริการของโรงเรียนในตำบลดอนตาล  2  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ 5 บ้านโพนสว่าง  และหมู่ที่ 9  บ้านโนนสีทอง

                   รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน

                         1.  นายใหม่  จันทรโคตร                ครูใหญ่  ปี  2483 – 2483

                         2.  นายจันทร์ไชย  จันทรสาขา  ครูใหญ่  ปี  2484– 2487

                         3.  นายอ่อน  ศรีลาศักดิ์                    ครูใหญ่  ปี  2488– 2503

                         4.  นายณรงค์  เมืองโคตร                ครูใหญ่  ปี   2504 – 2529

                         5.  นายประกรณ์  อุณวงศ์                ครูใหญ่  ปี  2530 – 2539, อาจารย์ใหญ่ ปี 2540 – 2542

                         6.  นายกิตติพล  โคตรสุโพธิ์      ครูใหญ่  ปี  2542 – 2544,อาจารย์ใหญ่ ปี  2544 – 2547

                         7.  นายสุทธิพงศ์พันธุ์  แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  2547  - 2552

                         8.  นายพงษ์ศักดิ์ จันทพันธ์           ผู้อำนวยการโรงเรียน  2553 - ปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายพงษ์ศักดิ์ จันทพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนสว่าง

นางเนตรนภา ซามงค์
นายกล้า อุณวงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

940
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เพชรรัตน์ แดนดี โทรศัพท์: 0850050915 อีเมล์: misspetcharat001@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]