โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านโป่งน้อย

 

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไป    

                                ชื่อ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ที่ตั้ง ๑๗๗ ตำบล สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๑  โทร ๐๕๓-๓๒๙๑๙๘ โทรสาร ๐๕๓-๓๒๙๑๙๘  e-mail : pongnoi_school@hotmail.com  website :  www.bpnschool.ac.th  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

                โรงเรียนมีเนื้อที่  ๗ ไร่ ๓ งาน ๕๘.๕๐ ตารางวา  เขตพื้นที่บริการมีจำนวน ๔ ชุมชน/หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๕ บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งน้อย และหมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย 

                ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๗  หมู่  ๓  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  ๐๕๓ – ๓๒๙๑๙๘  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๑ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑     สมัยนั้นเรียกว่า โรงเรียนวัดโป่งน้อย  เปิดสอนชั้นประถมศึกษา ๑-๔ ต่อมามีสงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดขึ้นจึงย้ายนักเรียนไปเรียนที่บ้านห้วยทราย ซึ่งปัจจุบันคือ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐มกราคม ๒๕๑๐ เจ้าอาวาสวัดโป่งน้อยและคณะกรรมการศรัทธาวัดโป่งน้อย  และบ้านร่ำเปิงได้ประชุมปรึกษาหารือกันเห็นว่า นักเรียนที่อยู่บ้านโป่งน้อยและบ้านร่ำเปิง  ได้รับความลำบากในการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยทราย  จึงมีมติที่จะตั้งโรงเรียนขึ้น  วันที่ ๑๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑  จัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ คือ โรงเรียนบ้าน โป่งน้อย  จัดสร้างอาคารขึ้นใหม่ในเนื้อที่ทางตอนใต้ของวัดโป่งน้อย  ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ครูใหญ่ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการศึกษาพร้อมทั้งครูผู้ปกครองนักเรียนดำเนินการสร้างอาคารรอบบริเวณโรงเรียน วันที่  ๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้เปิดป้ายอาคารใหม่ คือ อาคารประชาราษฎร์อุทิศ  ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   ปีพ.ศ.๒๕๒๑ ได้สร้างอาคารแบบ ๐๑๗ ก. ตึกขนาด ๔ ห้องเรียน ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

                ปัจจุบันโรงเรียนประสบความสำเร็จในด้านการสอนและการพัฒนานักเรียนให้มีพื้นฐานวิชาชีพมากพอสมควร โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบเงินอุดหนุนทั่วไปจากงบประมาณประจำปีและ จากการร่วมบริจาคของชุมชน 

                โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยมีจำนวนนักเรียน 334   คน มีโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนแบ่งเป็น 4 งานคือ งานวิชาการ  งานบริหารงานบุคคล  งานงบประมาณการเงิน และงานบริหารทั่วไป

                โรงเรียนบ้านโป่งน้อย มีบุคลากรทั้งหมด 23  คน ผู้บริหารโรงเรียน 1  คน ข้าราชการครู 15  คน พนักงานราชการ  1  คน  ครูอัตราจ้างงบประมาณ สพฐ.  2  คน  ครูจ้างสอน  1  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  นักการภารโรง  2  คน โดยมี 8 ครูคุณวุฒิการศึกษา  ระดับปริญญาโท  3  คน  ระดับปริญญาตรี  16  คน  อนุปริญญา  1  คน   จำนวนห้องเรียน 12  ห้องเรียน

                โรงเรียนบ้านโป่งน้อย มีอาคารเรียน  5  หลัง  สนามบาสเกตบอล  ๑  สนาม  สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม     สนามตะกร้อ ๑ สนาม สนามฟุตบอลขนาดเล็ก ๑ สนาม  ห้องส้วม ๕ หลัง  ๒๐ ที่นั่ง

                ปี ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน ปฐมวัย และประถมศึกษา – มัธยมศึกษา  ครั้งที่ ๒ จากใบประกาศที่  สมศ. ๑๓๘๘๕/๒๕๕๐ ตั้งแต่วันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

                ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสวนนกในโรงเรียน ร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่น

                ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดกลางดีเด่น  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

                ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕ ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง เพื่อเป็นอาคารศูนย์   ไอซีที งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท

                ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ ๒

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-22 08:27:45 น.

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งน้อย

นางวัลลภา หมื่นสีทา
นายสุภาพ บริบูรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,139
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โทรศัพท์: 053-329198 อีเมล์: admin@bpnschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายภัทรพงศ์ เจียระนันท์ โทรศัพท์: 0801207771 อีเมล์: phat271t@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]