โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ประวัติโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง

 

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 3  มิถุนายน พ.ศ. 2477 ในที่ธรณีสงฆ์ บริเวณหน้าวัดนันติยาราม มีครู 2 คน  นักเรียน 38 คน มี นายบุญทา  อุตส่าห์  เป็นครูใหญ่ วันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2489  ได้ย้ายไปอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา  จัดสร้างอาคารเรียนขนาด 3  ห้องเรียน  โดยใช้งบประมาณของทางราชการ  จำนวน 19,000 บาท  มีนายสำราญ  อนันต๊ะ  เป็นครูใหญ่

           พ.ศ. 2516  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ได้มอบพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือประมาณ  900 เมตร เนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา พร้อมทั้งอาคารเรียนคล้ายแบบ 007 ใต้ถุนสูงจำนวน 9 ห้อง เรียนใช้งบประมาณ บก.สูงสุด 500,000 บาท  ทำการมอบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2517 โดยมีพลตรีฉลอม  วิสุมล ผู้อำนวยการพัฒนาภาคที่ 3 เป็นผู้มอบ นายสว่าง  เรือนแพง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเชียงดาวเป็นผู้รับมอบ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษา ปีที่  1 – 7  โดยมี นายสำราญ  อนันต๊ะ เป็นครูใหญ่

           พ.ศ. 2526 ได้เริ่มจัดทำกิจกรรมอาหารกลางวันจากเงินบริจาคของคณะครูและได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 8,000 บาท

          พ.ศ. 2527  ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก ตามโครงการท้องถิ่นที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  และ พ.ศ. 2532   ได้รับอนุญาตทำการสอนอนุบาลชนบท ปีงบประมาณ 2533  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรงและซ่อมแซมอาคารเรียน

          20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2534  นายพายัพ  พงศ์สวัสดิ์  ผู้บริหารโรงเรียนคนเดิมได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่  โดยมีนายสมาน  สุรินต๊ะ  มาดำรงตำแหน่งแทน  ปีงบประมาณ 2534  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล   จำนวน 100,000  บาท  

          ปีงบประมาณ 2535 ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเล่ย์บอล จำนวน    80,000  บาท  และเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา

          ปีงบประมาณ  2538   ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล   จำนวน 128,000 บาท

          2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 นายประพันธ์  มูลปา ผู้บริหารโรงเรียนได้รับตำแหน่งใหม่   นายบรรเจิด  วิมลสุจริต ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน

          ในปีงบประมาณ 2544  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 102 / 26  เป็นอาคารชั้นเดียว  3  ห้องเรียน   งบประมาณ 990,000 บาท 

          ปีงบประมาณ 2545  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำอีก  4  ที่นั่ง งบประมาณ  90, 900  บาท

          ปีการศึกษา 2546 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล จำนวน 2 ห้องเรียนสร้างเสร็จเมื่อปี                  พ.ศ. 2548 โดยเงินบริจาคเงินและแรงกายของผู้ปกครองและประชาชน เป็นเงินประมาณ 500,000 บาท

          ในปีงบประมาณ 2547  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105 / 29 เป็นอาคารใต้ถุนสูง  4  ห้องเรียน งบประมาณ 1,689,900  บาท

          ในปีงบประมาณ 2549 ได้รับงบประมาณสร้างห้องเรียนเพิ่มเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช.105/ 29 จำนวน 4 ห้องเรียน  งบประมาณ  440,000 บาท

          ปีงบประมาณ 2550 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน กรป.กลาง  71,800 บาท

          เดือนเมษายน พ.ศ. ผู้ปกครองนักเรียนพร้อมด้วยประชาชน  ได้ร่วมกันก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนโดยบริจาคเงินและแรงกาย เป็นเงินประมาณ 400,000 บาท

          ปี พ.ศ. 2550 สร้างเวทีการแสดง ณ อาคารเอนกประสงค์ และสร้างห้องคหกรรม

          ปี พ.ศ. 2550 ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมทั้งติดตั้งกระแสไฟเป็น 3 เฟต ใช้งบประมาณ 100,000 บาท

          ปี พ.ศ. 2550 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณสร้างห้องน้ำแบบ 604/29 จำนวน 4 ห้องงบประมาณ 240,000 บาท 

          ปี พ.ศ. 2551  ได้สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 7 เมตร ยาว 80 เมตร ผ่านหน้าอาคารเรียน  105/ 29 โดยความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน งบประมาณ 300,000 บาท 

          ปี พ.ศ. 2552  ได้สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4เมตร ยาว 80 เมตร ผ่านหน้าอาคารเรียน กรป.กลางโดยความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน งบประมาณ 200,000 บาท 

          ปี พ.ศ. 2552  ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรธรณี  1,200,000 บาท สร้างโรงผลิตน้ำดื่มสะอาด  รับมอบเมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2553

          ปี พ.ศ. 2553 ได้สร้างอาคารคอมพิวเตอร์กว้าง 10 เมตร ยาว 24  เมตร ด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน

          ปี พ.ศ. 2553 ได้สร้างห้องน้ำจำนวน  1 ห้อง ห้องส้วม  2  ที่นั่ง  ด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน

          ปี พ.ศ. 2554 ได้รับการคัดเลือก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่เขต 3 ให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  ได้รับจัดสรรงบประมาณดังต่อไปนี้

          - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ  ฝ.30  พิเศษ   งบประมาณ งบประมาณ  232,000  บาท

          - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 0.12  เมตร กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  60   เมตร  และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 0.12  เมตร  กว้าง  4  เมตร  ยาว  70.67   เมตร   งบประมาณ 227,600  บาท

- ก่อสร้าง รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง  (ลวดตาข่ายถักกรอบเหล็ก ช่วงเสา  2.9  เมตร) ฐานรากตอกเสาเข็ม   งบประมาณ  568,300  บาท

          ปี พ.ศ.2554  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.) ในการก่อสร้างอาคารห้องสมุด สำหรับโรงเรียนสังกัด  สพฐ. จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ  1,569,000 บาท

          ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีข้าราชการครู  จำนวน  17  คน    ครูอัตราจ้างจากเทศบาลตำบล  1  คน     ครู SP2 จำนวน  2  คน    ครูจ้างสอน   2  คน  รวมมีครูทำการสอนทั้งสิ้น  22  คน มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 449 คน  ธุรการโรงเรียน 1 คน   นักการภารโรง  1  คน  มี   นายบรรเจิด  วิมลสุจริต    เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายโสภณ ท้าวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งข้าวพวง

นายศิริศักดิ์ ทาระ
นางสุภัค ถุงเกษแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

920
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-261428 อีเมล์: tkp_school_cm@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภัค ถุงเกษแก้ว โทรศัพท์: 0833004347 อีเมล์: supak777@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]