• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านสันปง

            ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านสันปง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลสันทราย  อำเภอพร้าว        จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50190  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2  โทรศัพท์ 053 - 123111  โทรสาร  -  E- mail sonpongschool_cn2@hotmail.com  เนื้อที่  6  ไร่   3  งาน  38  ตารางวา   เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด   รวม 93  คน

            เขตพื้นที่บริการการศึกษา  บ้านสันปง บ้านสันทราย บ้านขามสุ่ม  บ้านศรีค้ำ บ้านต้นโชค และมีนักเรียนจากหมู่บ้านนอกเขตบริการมาเรียนร่วมอีก 1 หมู่บ้านคือ บ้านห้วยป่าไร่  ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าลาหู่

            ประวัติโดยย่อ  

            โรงเรียนบ้านสันปงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  8  มิถุนายน พ.ศ. 2493 อาศัยศาลาวัดสันปง        เป็นสถานที่เรียนเป็นเวลา 3  ปี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที 4  มีนายบุญสม มิตรมาก เป็นครูใหญ่คนแรก ในปีที่ 4  นายมูล นางจ้อยตุ๋ย  เป็งด้วง อุทิศที่ดินให้ทางโรงเรียน จำนวน 5  ไร่ 50  ตารางวา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านสันปง  ชาวบ้านสันปงได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์และแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง เมื่อวันที่  13  กันยายน  พ.ศ.  2497   สิ้นทุนทรัพย์ทั้งสิ้น  25,467.67  บาทเป็นอาคารแบบ ป.1 ข  จำนวน 3  ห้องเรียน โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านสันปง ”  (สิทธิประชานุเคราะห์)   

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสันปงมีที่ดิน 2  แปลง แปลงที่ 1  เป็นสถานที่เรียนระดับอนุบาลซึ่งดำเนินการเรียนการสอนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย  มีเนื้อที่  6 ไร่ 3  งาน 38 ตารางวา แปลงที่  2 ปัจจุบันกำลังขอกรรมสิทธิ์จากสหกรณ์นิคมที่ดิน  อำเภอพร้าว  เป็นที่ดินซึ่งประชาชนกันไว้สำหรับขยายโรงเรียนในอนาคต  ซึ่งตั้งอยู่ที่ดินแปลง 5  บ้านสันปง ห่างจากที่ดินโรงเรียนปัจจุบัน 3  กิโลเมตรเศษ  มีเนื้อที่  28 ไร่ 2 งาน 49 ตร.วา ซึ่งใช้เป็นสถานที่เรียนของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาในปัจจุบัน

  ปีการศึกษา  2550  ได้โอนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายเป็นผู้จัดการศึกษาและปีการศึกษา  2551  ได้โอนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายเป็นผู้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้งหมด โรงเรียนบ้านสันปงจึงจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  (ป.1 - ป.6)  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 - ม.3)

  พ.ศ.  2551  โรงเรียนได้สร้างอาคารห้องสมุด  1 หลัง โดยใช้เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาค  สิ้นทุนทรัพย์ ทั้งสิ้น  225,000  บาท

  พ.ศ. 2555  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ  โรงเรียนดีศรีตำบล  และได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนรวมเป็นเงิน 902,400 บาท ด้วยการสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 117 ช่อง ยาวช่องละ 2  เมตร  และจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา คิดเป็นเงิน  402,000 บาท  นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน 123,000 บาท เพื่อจัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:33:58 น.

โรงเรียนบ้านสันปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5312-3111 อีเมล์: bansanpong.cm2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอัศฏา สิทธิแก้ว โทรศัพท์: 0858666651 อีเมล์: ifel_n@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]