• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            โรงเรียนบ้านสันปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้กำหนดพันธกิจ ไว้ดังนี้

            1.  พัฒนาทำแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรอาเซียน

            2.  พัฒนาสื่อนวัตกรรม นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา

            3.  ปลูกฝังความรู้เรื่องประชาธิปไตย

            4.  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

            5.  เข้าร่วมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

            6.  สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            7.  เข้าร่วมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

    เป้าหมาย

  ด้านโอกาสทางการศึกษา

            ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

  ด้านคุณภาพการศึกษา

            1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

            2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้  มีคุณธรรม  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการศึกษาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา

            3.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในและผ่านการประเมิน

  ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

            โรงเรียนมีความพร้อมและเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                      “ เรียนรู้คุณธรรม”

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                        “ นักเรียนมีมารยาทงาม ”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:33:58 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธีรพงษ์ บัวลอยลม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายจรัญ สิทธิราช

 • นายสมชาย ใหม่พรหมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,904
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสันปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5312-3111 อีเมล์: bansanpong.cm2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอัศฏา สิทธิแก้ว โทรศัพท์: 0858666651 อีเมล์: ifel_n@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]