• กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาภาคบังคับ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมีโรงเรียนสาขา ๑ สาขา คือ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้าสาขาบ้านเด่นฮ่อม โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยความร่วมมือจากราษฎร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายนุนุ หม่อแปล่ นายแอะเชอ เกะโพ นายป๊อก ตักนาย และอาจารย์ดิก เคสัน มิชชั่นนารี ได้รับงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราวหลังคามุงด้วยหญ้าคา เปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๑ ได้โอนมอบโรงเรียนของทางราชการเป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อว่า โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า ตามหนังสือที่ ชม.๒๕๑๙/๒๓๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๑ โดยมีนายสุทัศน์ อาสนะ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ดิก เคสัน ให้ครูมาช่วยสอน ๑ คน ครูฝึกสอน ๒ คน ปีการศึกษา ๒๕๒๗ ได้ตั้งห้องเรียนเคลื่อนที่ ตามโครงการสงเคราะห์เด็กขาดโอกาสทางการศึกษาชื่อว่า ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านห้วยเต่า โดยได้รับการสนับสนุนสร้างอาคารเรียน บ้านพักครูชั่วคราว จากหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ ๘๑๔ และบริษัทเหมืองแร่สะเมิง จำกัด พร้อมด้วยคณะครูและราษฎรในหมู่บ้าน และต่อมาโครงการพัฒนาที่สูงไทย – นอร์เวย์ ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานห้องเรียนเคลื่อนที่ บ้านห้วยเต่า และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนบ้านแม่ยางห้าสาขาบ้านห้วยเต่า ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ในคราวประชุมคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ปีการศึกษา ๒๕๒๘ ได้จัดตั้งห้องเรียนเคลื่อนที่ตามโครงการสงเคราะห์เด็กขาดโอกาส ทางการศึกษา ชื่อว่า ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านเด่นฮ่อม โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงไทย – นอร์เวย์ ร่วมกับคณะครูและราษฎรในหมู่บ้าน โดยมีชาวเขาของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ มาช่วยงานห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านเด่นฮ่อม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนบ้านแม่ยางห้าสาขาบ้านเด่นฮ่อม ในคราวประชุมคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา โดยได้รับงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า ได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒๐๕/๒๙ ขนาด ๔ ห้องเรียนจำนวน ๑ หลัง และได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ ๔ ห้อง จำนวน ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.๒๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณ Sp ๒ ซ่อมแซมหอพักนักเรียน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๒๔ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๔๙๖, ๙๐๐ บาท ปัจจุบัน เปิดทำการสอน ๓ ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-26 16:31:21 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวนฤสรณ์ ทูบอแก่
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวพรนภัส จอวา

  • นางลำดวน มุ่งทำดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,468
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5346-0196 อีเมล์: Maeyangha@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ อุปนันท์ โทรศัพท์: 0884331528 อีเมล์: O_Upranant@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]