• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   ๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

   ๒. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   ๓. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพทางศิลปะดนตรี กีฬา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการทำงานมีทักษะการคิดวิเคราะห์และ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

   ๔. พัฒนาศักยภาพครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

   ๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อนวัตกรรม การเรียนการสอน และสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา

   ๖. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมและเอื้อต่อ การแสวงหาความรู้ของนักเรียน

   ๗. พัฒนาการระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

       ๘. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

       ๙. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามหลักสูตร

       ๑๐. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

  เป้าหมาย

                     ๑. ด้านผู้เรียน

        ๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและจิตใจมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี   สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

        ๒. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการทำงาน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และทันโลก

  . การจัดการเรียนการสอน  

        ๑. ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพ

                              ๒. บุคลากรได้รับการอำนวยความสะดวกสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                     ๓.  ด้านการบริหารจัดการ

                                โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ทันสมัย  และมีคุณภาพตามมาตรฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-26 16:31:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนฤสรณ์ ทูบอแก่
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอินทิรา กาใจ

 • นางสาวสมใจ แสงอรุณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,497
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5346-0196 อีเมล์: Maeyangha@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ อุปนันท์ โทรศัพท์: 0884331528 อีเมล์: O_Upranant@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]