• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1.       พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  2.       ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

  3.       ส่งเสริมการจัดรูปแบบทางการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน

  4.       ส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

  5.       สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

  6.       พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

  7.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  เป้าประสงค์  (Goals)

                1.       โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

                2.       บุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                3.       ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

                4.       ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือ เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

                5.       ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

                6.       ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

                7.       ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่าและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-30 14:19:13 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวศิริพรรณ ไชยา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสายสุนีย์ สวัสดี

 • นายสราวุฒิ ตุ้ยมูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,400
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดยั้งเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 053 460332 อีเมล์: watyangmern@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอัมพิกา ใจก่อง โทรศัพท์: 053460332 อีเมล์: ampikar17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]