โรงเรียนแม่แจ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  โรงเรียนแม่แจ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 180   หมู่ที่ 12 ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม
  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270   โทรศัพท์   0–5348–5104    โทรสาร
  0–5382–8389   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่
  6   มีเนื้อที่ 53 ไร่  3 งาน 39 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ใน
  ตำบลกองแขก   บ้านทัพ    ท่าผา    ปางหินฝน    ช่างเคิ่ง    แม่ศึก    และ
  แม่นาจร ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนแม่แจ่ม เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา   ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ 2518 และเปิดทำการ
  เรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ 2518   โดยมีนายบุญมี
  บุญญาทวี   เป็นครูใหญ่   สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน   อาศัย
  อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเนินวิทยา เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว ก่อนจะ
  ย้ายมาใช้สถานที่ในปัจจุบันในปี 2519            สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะความเป็นเอกลักษณ์
  ของสังคมชนบทล้านนา ทั้งตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนวัฒนธรรม
  ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา อำเภอแม่แจ่ม มีจำนวนประชากร
  ประมาณ 56,723   คน    อาชีพหลักของชุมชน  คือ เกษตรกรรม    พืช
  เศรษฐกิจได้แก่   ถั่วเหลือง   กระหล่ำปลี   มัน  หอมแดง และข้าวโพด
  ส่วนใหญ่นับถือ   ศาสนาพุทธ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
  รู้จักโดยทั่วไปคืองาน มหกรรมผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม    โดยจัดขึ้นเป็น
  ประจำทุกปี เพื่อการแสดงผลงาน ที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่แจ่มซึ่งก็
  คือ   ผ้าซิ่นตีนจก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:23:27 น.

โรงเรียนแม่แจ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-485104 อีเมล์: maechaem@secondary34.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นิรุติ สิทธุวานนท์ โทรศัพท์: 0963325496 อีเมล์: kruniruth@maechaem.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]