โรงเรียนแม่แจ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

     พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะการดำรงชีวิต    โดยจัดหลักสุตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
  ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน    พร้อมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทาง
  การศึกษาให้เป็นมืออาชีพส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
  เรียนรู้ที่หลากหลาย     ตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้โรงเรียน
  เป็นหลักฐานในการพัฒนา

   

  เป้าประสงค์

  1.  โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
         และหลากหลาย      สอดคล้องกับความสามารถ ความต้องการ
         และความถนัดของผู้เรียน
  2. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพและ  มีการจัด
         สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
          ธรรมชาติเต็มศักยภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:23:27 น.

โรงเรียนแม่แจ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-485104 อีเมล์: maechaem@secondary34.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นิรุติ สิทธุวานนท์ โทรศัพท์: 0963325496 อีเมล์: kruniruth@maechaem.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]