โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •              

  พันธกิจ
  1. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดและทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ
  4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
  5. พัฒนาระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กร โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. พัฒนาด้านการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  7. พัฒนาสภาพแวดล้อมและมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อผู้เรียน
  8. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  9. พัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น
  10. ส่งเสริมให้จัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
   
  เป้าประสงค์
  1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ
  4. โรงเรียนจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นสากล
  5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  6. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กร โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  7. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  8. โรงเรียนมีการจัดการหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  9. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  10.โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
  11.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ
  12.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  13.โรงเรียนจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นสากล
   
   
   
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 16:10:20 น.

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 0-5396-7004 อีเมล์: maehopraschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แววเดือน มุนินทร์ โทรศัพท์: 0861980284 อีเมล์: waewduen_819@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]