โรงเรียนสันกำแพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ประวัติโรงเรียนสันกำแพง

 

 

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อโรงเรียน สันกำแพง ที่ตั้ง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสสถานศึกษา 50012010 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่บริการ อำเภอสันกำแพง เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 57 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา e-mail:Skpschool09@gmail.com  Website:http//www.skpschool.net  โทรศัพท์:053-331907 โทรสาร:053-332036 ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน คือ  นายทีปชัย  วงษ์วรศรีโรจน์

 

ประวัติโรงเรียนสันกำแพง

โรงเรียนสันกำแพงเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2494 โดยใช้ห้องเรียนชั่วคราวที่วัดสันกำแพง(วัดสันเหนือ)  ต่อมา ได้ย้ายมาตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับโรงเรียนบ้านสันกำแพงปัจจุบันในพื้นที่  9  ไร่  84  ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ  นายสุเมธ  ชินวัตร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มีครูจากโรงเรียนประถมศึกษามาช่วยสอนอีก 3 คน   ต่อมากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดเป็นทางการให้ชื่อว่า“โรงเรียนสันกำแพง”และได้แต่งตั้งนายเจือ  วงศ์ภูธร  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่    เมื่อวันที่3กันยายน พ.ศ. 2494  พ.ศ. 2514  โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อที่ดิน พร้อมสร้างอาคารเรียนใหม่ในพื้นที่ติดกับสถานีอนามัยสันกำแพง  ตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ 7 ถนนคชสาร ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2515 ในสมัยของนายถนอม  สังข์พิทักษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่พื้นที่ใหม่ที่จัดซื้อไว้ และทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2515   ปัจจุบันโรงเรียนสันกำแพง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34   ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2548 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6    ปัจจุบันโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-26 12:46:05 น.

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นายไชยะ นราสิทธาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นางสาวจุรีย์ กองอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นายวิรัตน์ มาตันบุญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นางนุชนาฏ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง

นางสาวรัชนี ชมภูยอด
นางสาวสุปรียา เตจ๊ะตา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,368
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-331907 อีเมล์: skp@skpschool.net
เว็บมาสเตอร์:: เกศริน ธรรมขันแข็ง โทรศัพท์: 053331907 อีเมล์: krukatsarin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]