โรงเรียนสันกำแพง


ประวัติโรงเรียนสันกำแพง

 

 

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อโรงเรียน สันกำแพง ที่ตั้ง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสสถานศึกษา 50012010 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่บริการ อำเภอสันกำแพง เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 57 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา e-mail:Skpschool09@gmail.com  Website:http//www.skpschool.net  โทรศัพท์:053-331907 โทรสาร:053-332036 ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน คือ  นายทีปชัย  วงษ์วรศรีโรจน์

 

ประวัติโรงเรียนสันกำแพง

โรงเรียนสันกำแพงเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2494 โดยใช้ห้องเรียนชั่วคราวที่วัดสันกำแพง(วัดสันเหนือ)  ต่อมา ได้ย้ายมาตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับโรงเรียนบ้านสันกำแพงปัจจุบันในพื้นที่  9  ไร่  84  ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ  นายสุเมธ  ชินวัตร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มีครูจากโรงเรียนประถมศึกษามาช่วยสอนอีก 3 คน   ต่อมากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดเป็นทางการให้ชื่อว่า“โรงเรียนสันกำแพง”และได้แต่งตั้งนายเจือ  วงศ์ภูธร  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่    เมื่อวันที่3กันยายน พ.ศ. 2494  พ.ศ. 2514  โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อที่ดิน พร้อมสร้างอาคารเรียนใหม่ในพื้นที่ติดกับสถานีอนามัยสันกำแพง  ตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ 7 ถนนคชสาร ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2515 ในสมัยของนายถนอม  สังข์พิทักษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่พื้นที่ใหม่ที่จัดซื้อไว้ และทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2515   ปัจจุบันโรงเรียนสันกำแพง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34   ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2548 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6    ปัจจุบันโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-26 12:46:05 น.

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นางสาวจุรีย์ กองอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นายวิรัตน์ มาตันบุญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นางนวลจรสพรรรณ พรหมเมตจิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง

นางสาวปนัท แก้วยิธิ
นางคนึงนิจ ประสิทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันกำแพง โทรศัพท์: 053-331907 อีเมล์: skp@skpschool.net
เว็บมาสเตอร์:: เกศริน ธรรมขันแข็ง โทรศัพท์: 053331907 อีเมล์: krukatsarin@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ