ประวัติโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมได้ก่อตั้งตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2499  ณ วัดแสนทอง เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม. 1 - ม. 3 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ(ในขณะนั้น)ใช้ศาลา        วัดแสนทองเป็นที่ทำการสอน โดยมีนายอัมพร  โกศลสุมามาล ศึกษาธิการอำเภอ และ                 นายสามดวง  ชิงชัย ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเป็นผู้สอน จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2499  กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง  นายทุน  สัมฤทธิ์   ครูโรงเรียน  บ้านแอ่นวิทยาคาร  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ โอนมาทำการสอนที่โรงเรียนนี้ถึงปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  3,600  บาท  สำหรับสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นภายในบริเวณที่ดินของโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย  และได้ย้ายจากวัดแสนทอง  มาทำการสอน ณ อาคารเรียนชั่วคราว

ต่อมาได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาจำนวน 6,000 บาท เพื่อจัดซื้อที่ดินของ    จ.ส.ต.สุริยนต์   มูลประเสริฐ  เนื้อที่  10 ไร่  2 งาน             18 ตารางวา และที่จับจองไว้  รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด  48  ไร่   2  งาน   14  ตารางวา  ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ปัจจุบัน  เมื่ออาคารเรียนหลังใหม่แล้วเสร็จเรียบร้อย จึงย้ายจากโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยมาทำการสอนตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม  2502

เมื่อปี พ.ศ. 2505 โรงเรียนได้ยุบชั้นเรียน  ม.1  เปลี่ยนเป็นชั้น  ป.5  -  ป.7  จนถึงวันที่        19   เมษายน  2519 ปี  พ.ศ. 2519  ได้รับคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการที่  ศธ.  273/ 2519  และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  ให้ยุบเลิกโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาไปรวมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยให้โอนข้าราชการ  ลูกจ้าง  ทรัพย์สิน  หนี้สินและเอกสารต่างๆ  ของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกองการประถมศึกษา  เป็นของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่วันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2519  เป็นต้นมาประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมได้ก่อตั้งตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2499  ณ วัดแสนทอง เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม. 1 - ม. 3 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ(ในขณะนั้น)ใช้ศาลา        วัดแสนทองเป็นที่ทำการสอน โดยมีนายอัมพร  โกศลสุมามาล ศึกษาธิการอำเภอ และ                 นายสามดวง  ชิงชัย ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเป็นผู้สอน จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2499  กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง  นายทุน  สัมฤทธิ์   ครูโรงเรียน  บ้านแอ่นวิทยาคาร  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ โอนมาทำการสอนที่โรงเรียนนี้ถึงปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  3,600  บาท  สำหรับสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นภายในบริเวณที่ดินของโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย  และได้ย้ายจากวัดแสนทอง  มาทำการสอน ณ อาคารเรียนชั่วคราว

ต่อมาได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาจำนวน 6,000 บาท เพื่อจัดซื้อที่ดินของ    จ.ส.ต.สุริยนต์   มูลประเสริฐ  เนื้อที่  10 ไร่  2 งาน             18 ตารางวา และที่จับจองไว้  รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด  48  ไร่   2  งาน   14  ตารางวา  ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ปัจจุบัน  เมื่ออาคารเรียนหลังใหม่แล้วเสร็จเรียบร้อย จึงย้ายจากโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยมาทำการสอนตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม  2502

เมื่อปี พ.ศ. 2505 โรงเรียนได้ยุบชั้นเรียน  ม.1  เปลี่ยนเป็นชั้น  ป.5  -  ป.7  จนถึงวันที่        19   เมษายน  2519 ปี  พ.ศ. 2519  ได้รับคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการที่  ศธ.  273/ 2519  และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  ให้ยุบเลิกโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาไปรวมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยให้โอนข้าราชการ  ลูกจ้าง  ทรัพย์สิน  หนี้สินและเอกสารต่างๆ  ของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกองการประถมศึกษา  เป็นของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่วันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2519  เป็นต้นมา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายทัณฑธร อินทะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อมก๋อยวิทยาคม
นายประสงค์ พยุงกรพินธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อมก๋อยวิทยาคม

นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล
นางกาญจนา ศิริบุญยืน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,120
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-467061,(fax อีเมล์: omkoiwit@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ลักษณา โนกุล โทรศัพท์: 053467061 อีเมล์: omkoiwit@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]