• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •   พันธกิจ  (Mission)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่พร้อมสู่สากล

  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  3. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

  5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

  6. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน

   

   เป้าประสงค์หลัก  (Objectives)

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพที่พร้อมสู่สากล

  2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  3. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

  4. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

  5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  6. โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน

   

   เป้าหมาย  (School Goal)

  ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพที่พร้อมสู่สากล”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:29:01 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒิไกร วรรณการ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปริยา บุญตัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววันวิสาข์ วงศ์ปันดิษฐ

 • นางพัชรินทร์ สุภามวนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

19,354
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Pariya boontan โทรศัพท์: 0898516006 อีเมล์: Pariya2505@hotmail
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]