โรงเรียนไชยปราการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนไชยปราการตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่  2    ถนนสายเชียงใหม่ - ฝาง      ตำบลหนองบัว

  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ณ บริเวณป่าช้าเก่า ซึ่งประชาชน

  ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอฝาง ศึกษาธิการอำเภอฝาง ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอฝาง และคณะสงฆ์   

  ในตำบลปงตำ   ( เดิม )  ได้ร่วมมือกันตัดโค่นต้นไม้ปรับสนามจนเรียบใช้การได้   พร้อมนั้น 

  นายโท   ลีฬหาชีวะ ได้มอบที่ดิน   ของตนสมทบอีก 3 ไร่ 2 งาน  รวมเป็นเนื้อที่ 13ไร่ 1 งาน 28

   ตารางวา   ขณะก่อตั้งเริ่มแรกได้ไปอาศัยเรียนที่ศาลาวัดสุกาวาส  ( วัดแม่ขิ )  เปิดสอนระดับ   ม.1 - ม.3     

  (เทียบ ป.5 - ป.7)  เดิมชื่อว่า "โรงเรียนมัธยมแม่ขิ

  ปี พ.ศ. 2505 สร้างอาคารเรียนหนึ่งหลัง โดยเงินของนายน้อย - นางกิมเหรียญ สุวรรณ มอบให้ นายโท   ลีฬหาชีวะ  ( บุตร ) สมทบกับเงินบริจาคของนายอุดม  ลีฬหาชีวะ  ปลูกสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว   แบบ ป.6ก   จำนวน  7  ห้อง   ชื่อว่า  "อาคารกิมเหรียญอนุสรณ์" สร้างเมื่อวันที่  27   มีนาคม  2505     เปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2505  ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2523  เวลา 15.00 น. – 16.00 น.   อาคารนี้ถูกพายุพัดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงขออนุญาตรื้อถอนออก 

  ปี พ.ศ. 2505 เปลี่ยนการสอนจาก ม.1 - ม.3 เป็นประถมปลาย ( ป.5 - ป.7 ) จึงเปลี่ยนชื่อ

  โรงเรียนเป็น "โรงเรียนแม่ขิประถมตอนปลาย"

  ปี พ.ศ. 2508 สร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน    "แม่ขิประถมปลาย"  เป็น "โรงเรียนไชยปราการ" ทั้งนี้เนื่องจากชื่อเดิมไปพ้องกับชื่อโรงเรียนบ้านแม่ขิประถมต้น

  (ตามหนังสือ      ของจังหวัด ที่ ช.ม.59/1158  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2508)

  ปี พ.ศ. 2517 ได้ริเริ่มหาทุนซื้อที่ดินสมทบ โดยความร่วมมือของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พ่อค้า   คหบดีในตำบลปงตำและศรีดงเย็น ( เดิมมีตำบลปงตำ ต่อมาแยกเป็น ตำบลศรีดงเย็นอีกตำบลหนึ่ง ) ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและการสมทบของหลวงพ่อบุญเย็น ฐานธมโม ซื้อที่ดินของนายนวล สุตัน จำนวน 13 ไร่  3 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่ติดกับโรงเรียนไชยปราการทางทิศตะวันตก รวมเป็นที่ดินทั้งสิ้น 30 ไร่ 3 งาน 67.52 ตารางวา  การจัดหาที่ดินสมทบครั้งนี้ สิ้นสุด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2522

  ปี พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.ศ.1-ม.ศ.3 ) โอนสังกัดจากกองการประถมศึกษา  เข้าสังกัดกองการมัธยมศึกษา( ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 เมษายน 2518 )

   ปี พ.ศ. 2527 เริ่มโครงการม.พ.ช.2 รุ่น 2 ( โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท )

                   ปี พ.ศ. 2532  เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 )  ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ 1152/2532 สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2532  จนถึงปัจจุบัน  

                     ปี  พ.ศ. 2533  ได้ก่อสร้างรั้วโรงเรียน  โดยเงินบริจาคหลวงพ่อบุญเย็น ฐานธมฺโม

                     ปี  พ.ศ. 2532 – 2533  เข้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส.)

                     ปี  พ.ศ. 2533  ก่อสร้างรั้วศิลาแลงคอนกรีตเสริมเหล็ก  ด้านหน้าโรงเรียนโดยเงินบริจาคของหลวงพ่อบุญเย็น ฐานธมฺโม

                     ปี  พ.ศ. 2535  สร้างอาคารหอประชุม  โรงอาหารแบบ  100/27  จำนวน  1  หลัง 
  ชื่อ "อาคาร พรหมประดิษฐ์"

                     ปี  พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้เข้าอยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  216  ล  (ปรับปรุง)  1  หลัง ชื่อ  "อาคารพรหมคุณ"  และสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

                     ปี  พ.ศ.  2535  เข้าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน (โครงการ สอร.)

                     ปี  พ.ศ.  2537 ได้รับงบประมาณซื้อชุดเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  10  ชุด 
  ราคา  558,800  บาท  ก่อสร้างส้วมนักเรียน  1  หลัง  ราคา  180,000  บาท  และเข้าโครงการ รพชส.  เงินช่วยโครงการ  15,000  บาท  และติดตั้งโทรศัพท์ภายใน

                     ปี  พ.ศ. 2537  ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น

                     ปี  พ.ศ. 2539  ได้รับโล่เกียรติยศ  สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น  จาก  มฑบ. ที่  33 
  และเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน  216  ค  
  จำนวน  500, 000  บาท  งบประมาณจัดห้องปฏิบัติการทางภาษา  1  ห้อง  จำนวนเงิน  
  312,000 บาท  ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร  จำนวน  1  ชุด ราคา  98,200  บาท  และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)  รุ่นที่ 1

                     ปี  พ.ศ. 2550  เป็นโรงเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณจัดห้องปฏิบัติการทางภาษา  1  ห้อง  ราคา  509,900  บาท  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  10  ชุด  ราคา  
  527,098  บาท  คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร  1 ชุด  ราคา  63,000 บาท  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ราคา  655,800  บาท  และจัดตั้งศูนย์บริการเทคโนโลยีทางการศึกษาผ่านดาวเทียม  กลุ่มโรงเรียนมัธยมกรมสามัญศึกษา  ราคา  200,000 บาท

                     ปี  พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลด้วยงบประมาณ  190,000 บาท  และได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบกโดยได้รับมอบโทรทัศน์สีขนาด  25  นิ้วจำนวน  12  เครื่อง  พร้อมจานรับสัญญาณดาวเทียม  จำนวน  1 ชุด

                     ปี  พ.ศ. 2555  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากการบริจาค  สร้างศาลาพรหมประชาสรรค์  และห้องพยาบาล  งบประมาณ  250,000  บาท

                     ปี  พ.ศ. 2555 จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  จำนวน  50  เครื่อง  งบบริจาค
  จำนวน  850,000  บาท

                     ปี  พ.ศ. 2555  ได้รับงบประมาณ  จัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ราคา  260,000 บาท  ครุภัณฑ์โต๊ะนักเรียน  68,000   บาท 

                     ปี  พ.ศ. 2556  โรงเรียนได้ใช้งบบริจาคในการปรับปรุงห้องสมุด 

                     ปี  พ.ศ. 2556  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ  1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

                     ปี  พ.ศ. 2556  จัดซื้อรถ  6  ล้อ  จำนวนเงิน  780,000  บาท

                     ปี  พ.ศ. 2556  จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จำนวนเงิน  230,000  บาท

                     ปี  พ.ศ. 2556  ขยายห้องสมุด  จำนวนเงิน  500,000  บาท

                     ปี  พ.ศ. 2557  โครงการซื้อที่ดิน  7  ไร่  2  งาน  โดยบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน
  ราคา  2,500,000  บาท

                     ปี  พ.ศ. 2557  สร้างรั้วคอนกรีต  ยาว  100  เมตร  งบประมาณ  150,000  บาท

                     ปี  พ.ศ. 2558  ต่อเติมโรงอาหารและศาลาจงรักษ์  งบประมาณ  220,000 บาท

                     ปี  พ.ศ. 2558  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  3  ห้อง  พร้อมจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

  68  เครื่อง

                     ปี  พ.ศ. 2559  ผ่านการรับรองการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ

                     ปี  พ.ศ. 2550  โรงเรียนต้นแบบโครงการคุณธรรมนำความรู้ ของส.พท. ชม. เขต 3  

                     ปี  พ.ศ. 2550  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ  เนื้อที่  7  ไร่  2 งาน

                     ปี  พ.ศ. 2550  ต่อเติมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ราคา 260,000 บาท ครุภัณฑ์โต๊ะนักเรียน 68,000 บาท

                     ปี  พ.ศ. 2550 โรงเรียนต้นแบบผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้ ของสำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

                     ปี  พ.ศ. 2551  ซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์ มูลค่า 2,300,000 บาท โดยเงินบริจาคจากผู้ปกครอง และชุมชน

                     ปี  พ.ศ. 2551  ซื้อคอมพิวเตอร์ 70 เครื่อง พร้อมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  มูลค่า 530,000 บาท โดยเงินบริจาคจากผู้ปกครอง

                  ปี  พ.ศ.  2552  สถานศึกษาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สู่ครอบครัวอบอุ่น

                  ปี  พ.ศ.  2552  สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

                  ปี  พ.ศ.  2553  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด  (QAD  1005C)  จากสำนักสภากาชาด  สภากาชาดไทย

                  ปี  พ.ศ.  2555  โรงเรียนต้นแบบส้วมสุขสันต์  (HAS)  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

                  ปี  พ.ศ.  2555  โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น  (LAS)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  ระดับมัธยมศึกษาที่  2  อันดับ  1  ของกลุ่มดอยอ่างขาง

                  ปี  พ.ศ.  2555  โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น  (LAS)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาที่  2  อันดับ  2  ของกลุ่มดอยอ่างขาง

                  ปี  พ.ศ.  2555  โรงเรียนเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน  (School  online)  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

                  ปี  พ.ศ.  2555  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย  นักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  จากกระทรวงศึกษาธิการ

                  ปี  พ.ศ.  2555  โรงเรียนรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนจาก  สพม  เขต  35.  เพื่อรับการประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวดีเด่น  ในสถานศึกษา

                  ปี  พ.ศ.  2555 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด  (QAD  3010)  จากสำนักสภากาชาด  สภากาชาดไทย

                  ปี  พ.ศ.  2556 โรงเรียนได้รับรางวัลยุวชนเกษตรดีเด่น  จังหวัดเชียงใหม่  จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  กรมส่งเสริมการเกษตร

                  ปี  พ.ศ.  2556 โรงเรียนได้รับรางวัลศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษาดีเด่นจังหวัด ตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  และทรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของงชาติในระดับพื้นที่   จากกระทรวงมหาดไทย

                  ปี  พ.ศ.  2556  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย  นักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  จากกระทรวงศึกษาธิการ

                  ปี พ.ศ. 2557  ได้รับรางวัลสถานศึกษาลดการใช้พลังงานดีเด่น ประจำปี 2557 โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-29 13:43:07 น.

โรงเรียนไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-457031 อีเมล์: cpk.school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ คำจันทร์ โทรศัพท์: 085-7157105 อีเมล์: kannika@chaiprakarn.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]