โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

            2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

  เศรษฐกิจพอเพียง

            3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

            4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

            5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

            6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

  เป้าประสงค์

                ผู้เรียนมีคุณธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการดำรงชีวิตแบบพอเพียง    เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความเป็นประชาธิปไตย  รักษ์ความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น และสถานศึกษา

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:27:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเทียม วันมหาชัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นายจตุรงค์ ใจสม

 • นายธเนศ สุนทรนันทสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,097
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-106479 อีเมล์: maeonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย ไพยารมณ์ โทรศัพท์: 0869155065 อีเมล์: krutuie@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]