โรงเรียนบ้านวังมน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนบ้านวังมน  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒๕  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่ตืน  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่  ๑๑  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๔๘๗  บริเวณที่เจ้าพ่อวังมน  โดยมีนายหมื่น  ทาธิ  ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยราษฎร  ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ๑  หลัง อาคารเรียนทำด้วยไม้ไผ่  หลังคามุงด้วยหญ้าคา  ไม่มีฝาผนัง  แต่มีรั้วล้อมรอบบริเวณโรงเรียน  ทางการจึงได้ส่งนางสาวคำแพร  จันสุภา  มาเป็นครูคนแรก  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ป.๑- ป.๔  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๔๐  คน

           ปี พ.ศ.๒๔๙๘     ได้ย้ายมาเรียนซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน  เดิมเป็นที่ดินที่จับจองไว้เนื้อที่  ๒๘  ไร่  ครั้งแรกมีอาคารเรียนกึ่งถาวรจำนวน  ๑  หลัง

            ปี พ.ศ.๒๕๐๐     ผู้ปกครองนักเรียนบ้านสันป่าสักได้นำบุตรหลานของตนมาร่วมเรียนด้วย  ทำให้อาคารเรียนไม่เพียงพอ  เมื่อเป็นเช่นนี้  คณะครูและราษฎรทั้งสองหมู่บ้านจึงได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และวัตถุก่อสร้าง โดยมีครูบาอภิชัยขาวปีเป็นองค์อุปถัมภ์  สมทบกับเงินงบประมาณของทางราชการ  จำนวนเงิน  ๒๕,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ขนาด ๕ ห้องเรียน ขนาด ๘ x ๓๐ เมตร (คล้าย ป.๑ก.) รวมค่าก่อสร้างและแรงงานทั้งหมด ๑๑๐,๑๗๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)  ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๐๓ และขนานนามว่า “โรงเรียนบ้านวังมนคุรุราษฎร์นุกุล”

            ปี พ.ศ.๒๕๑๑     คณะครูและผู้ปกครองได้สมทบทุนสร้างโรงอาหารและรั้วรอบโรงเรียนเป็นเงิน  ๓๒,๐๐๐  บาท 
  (สามหมื่นสองพันบาท)

           ปี พ.ศ.๒๕๑๘     ได้เจาะบ่อน้ำบาดาล  จากกรมทรัพยากรธรณีให้เป็นจำนวน  ๑  บ่อ ได้รับงบประมาณสร้างบานพักครูแบบไม้ชั้นเดียวจำนวน  ๑  หลัง     ได้รับเงินจากสภาตำบล ๒๕,๐๐๐ บาท เปลี่ยนหลังคาอาคารหลังเก่า และได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบชั้นเดียวอีก ๑ หลัง

            ปี พ.ศ.๒๕๑๙       ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ขนาด ๓ ที่นั่ง (ชำรุดใช้การไม่ได้

           ปี พ.ศ.๒๕๒๒     ได้รับเงินงบประมาณสร้างโรงอาหาร ๑ หลัง ราคา ๘๕,๐๐๐ บาท พร้อมได้รับก่อสร้างส้วม ขนาด ๕ ที่นั่ง  คิดเป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท

            ปี พ.ศ.๒๕๓๕     ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  ใต้ถุนสูงขนาด  ๔  ห้องเรียน  จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๔๘๙,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท) ได้รับงบประมาณจัดสร้างแทงก์น้ำ โดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัดลำพูน

          ปี พ.ศ.๒๕๓๘     ทางโรงเรียน คณะกรรมการศึกษาและราษฎรในหมู่บ้าน  ได้ร่วมกันสร้างรั้วโรงเรียนโดยใช้อิฐบล๊อคยาวประมาณ  ๑๕๐  เมตร

            ปี พ.ศ.๒๕๔๔    -  ได้จัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยการบริจาค  จำนวน  ๔  เครื่อง

                 -  ได้จัดทำสวนผลไม้เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ อบต.แม่ตืน  จำนวน  ๕  ไร่

            ปี พ.ศ.๒๕๔๕       ได้ปูพื้นกระเบื้องอาคาร ป. ๑ ก โดยการบริจาค  จำนวน  ๔  ห้อง

            ปี พ.ศ.๒๕๔๗     - ได้จัดทำห้องเรียนดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวล  โดยการบริจาค ๓ ห้อง

         - ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษานักเรียน มีเงินกองทุน ๔๐,๐๐๐.- (สี่หมื่นบาทถ้วน)
        - ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จาก สพฐ. และโปรเจ็คเตอร์เป็นเงิน  ๑๕๓,๐๐๐.- บาท

         - ได้รับงบประมาณซ่อมแซมฝาผนังอาคารครูบาเป็นเงิน  ๕๕๒๐๐.-

            ปี  พ.ศ.๒๕๔๘    -  ได้รับกองทุนการศึกษาเพิ่มอีก  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐.-เป็นเงิน  ๖๐,๐๐๐.-

                  - ได้รับเงินบริจาคพัฒนาสนามเด็กเล่น  ๑๕,๐๐๐.-

  ได้รับเงินบริจาคปูพื้นกระเบื้องอาคารเอนกประสงค์  ๔๐,๐๐๐.-

  ปี  พ.ศ.๒๕๔๙    ได้งบซ่อมแซมไฟฟ้า  ๓๑,๐๐๐.-

  ปี  พ.ศ.๒๕๕๐    ได้รับงบซ่อมแซมเพดานอาคารครูบา  ๗๓,๐๐๐ บาท

  ปี  พ.ศ.๒๕๕๒    ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต ๒  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา  จำนวนเงิน ๘๒,๑๙๐  บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:54:04 น.

โรงเรียนบ้านวังมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-509275 อีเมล์: w-mon_school@htmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอรรถพล คำศรีแก้ว โทรศัพท์: 0890445901 อีเมล์: social236@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]