โรงเรียนบ้านวังมน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

                       โรงเรียนบ้านวังมนมีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ด้านผู้เรียน ให้มีคุณธรรมประจำใจ มีความอ่อนน้อม  มีสัมมาคารวะ มีทักษะในการคิด การทำงาน มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านครู ครูมีวิญญาณในความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ด้านการบริหาร  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ร่วมใจกันพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นในสถานศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:54:04 น.

โรงเรียนบ้านวังมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-509275 อีเมล์: w-mon_school@htmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอรรถพล คำศรีแก้ว โทรศัพท์: 0890445901 อีเมล์: social236@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]