โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑. กรรมการมาจากการเลือกตั้ง    ประกอบด้วย

  ๑.๑  เด็กหญิงธิติกานต์  รัตนโรจน์                       ประธานสภานักเรียน

  ๑.๒  เด็กหญิงอัจฉรา  จอมจันทร์                       รองประธานสภานักเรียน

  ๑.๓  เด็กชายวุฒิชัย  จันทะวาน                        กรรมการฝ่ายอนามัย

  ๑.๔  เด็กหญิงปริยฉัตร  อุตมา                           กรรมการฝ่ายพัฒนา

  ๑.๕  เด็กชายฐิติวัฒน์  ฟองใจ                             กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  ๑.๖  เด็กชายนนทวร  แก้วมาลัย                         กรรมการฝ่ายวิชาการ

  ๑.๗  เด็กชายธนัตถ์ชัย  ตาแก้ว                           กรรมการฝ่ายปกครอง

  ๑.๘  เด็กหญิงวนัสนันท์  เนตรผาบ                      กรรมการฝ่ายปฏิคม

  ๑.๙   เด็กชายนราธิป  นุชแก้วฟ้า                        กรรมการและเลขานุการ

  ๒. กรรมการมาจากการแต่งตั้ง    ประกอบด้วย

  ๒.๑  เด็กชายธฤต  จันทะมา                                กรรมการ

  ๒.๒ เด็กชายศุภชัย  สิทธิกัน                               กรรมการ

  ๒.๓  เด็กชายเอกชัย  ใจอิ่นแก้ว                         กรรมการ

  ๒.๔  เด็กชายอนุชา  มะโนน้อย                          กรรมการ

  ๒.๕ เด็กชายบุญญพัฒน์  อุดโพธิ์                       กรรมการ

  ๒.๖ เด็กหญิงปภัทศร  พึ่งสุยะ                             กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-29 11:00:37 น.

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-509319 อีเมล์: sps2_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวดาราพร สุยะดอย โทรศัพท์: 0832035880 อีเมล์: iam_looknam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]