โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ อ่านออกเขียนได้ มีวินัย  มีจิตสาธารณะ รักประชาธิปไตย รักษ์สิ่งแวดล้อม มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

          3.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ ใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาอย่างหลากหลาย

          4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          5.ประชากรในวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปีอย่างมีคุณภาพ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-29 11:00:37 น.

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-509319 อีเมล์: sps2_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวดาราพร สุยะดอย โทรศัพท์: 0832035880 อีเมล์: iam_looknam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]