โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                    โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 เปิดทำการสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 โดยแยกมาจากโรงเรียนประจำตำบลลี้ (โรงเรียนบ้านลี้) มาทำการสอนที่ศาลาวัดพวงคำ ต่อมาเมื่อวันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.  2470 ขุนประสานอักษรศาสตร์ นายอำเภอลี้ได้มาตรวจและเห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยมองเห็นว่าบ้านปวงคำเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน เช่น บ้านแวน บ้านโฮ่ง บ้านกลาง มาเรียนได้สะดวกจึงขอความร่วมมือกับเจ้าอธิการอินต๊ะอินโท เจ้าอาวาสวัดพวงคำ พร้อมขุนดำรงลี้ ให้ขุนวรรณแพทย์ จัดการปลูกสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น ในที่ดินของวัด ต่อมาทางวัดพวงคำได้ยกที่ดิน จำนวน  3  ไร่  3  งาน เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนและได้ชื่อว่า “โรงเรียนตำบลลี้ 2 วัดพวงคำ”

                พ.ศ. 2491 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงธรรมการสร้างอาคารเรียนแบบ ป1 (พิเศษ) เป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน และเปิดป้ายเมื่อวันที่  8 เมษายน 2494  โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านปวงคำ(ปวงคำประชาอุทิศ)

                พ.ศ.  2505 อาคารเรียนถูกลมพัดเสียหาย ได้เสนอของบประมาณซ่อมแซมและราษฎรสมทบปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนแบบ ป1 ก ขนาด 6 ห้องเรียน แล้วเสร็จเมื่อวันที่  6 เมษายน 2504 สิ้นงบประมาณ 60,000  บาท  

                พ.ศ. 2513 ได้สอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6-7 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป 1 ข  ขนาด 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 100,000  บาท  และราษฎรได้บริจาคเงินขยายที่จำนวน  3 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา

                พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูและอาคารเอนกประสงค์

                พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ขนาด 4 ที่นั่ง

                พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง

                พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

                พ.ศ. 2535 ได้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนสมัครเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13  คน  เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 10 คน

                พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝน ตามแบบ ฝ 30 จำนวน 1 ชุด

                พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 1,638,341 บาท และสนามบาสเก็ตบอล งบประมาณ 127,116 บาท

                พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบปฏิรูป ขนาด 5 ห้องเรียน งบประมาณ 707,500  บาท

                พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณตามโครงการภายใต้มาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2542 ทำการต่อเติมอาคารเรียนด้านล่างของอาคารเรียน สปช 105/29 จำนวน 2 ห้องเรียน และถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ 30 จำนวน 1 ชุด

                พ.ศ. 2547 วันที่ 1 มีนาคม 2547 เวลา 16.40 น. โดยประมาณในขณะที่ครูเวรได้ปล่อยนักเรียนกลับบ้านแล้ว และคณะครูได้อยู่ในบริเวณโรงเรียน และส่วนหนึ่งกำลังทำเว็บไซต์ในห้องศูนย์บริหารก็ได้ยินเสียงดังเปี๊ยะๆจึงได้วิ่งออกมาดูพบว่ามีควันและเปลวไฟขึ้นบริเวณอาคารเรียน แบบ ป 1 ก พิเศษ จึงได้เรียกนักการภารโรงซึ่งกำลังเดินปิดอาคารเรียนให้มาช่วยกันดับไฟ และได้โทรศัพท์ขอรถดับเพลิงจากสถานีตำรวจภูธรลี้และเทศบาลตำบลวังดิน ในระหว่างรอรถดับเพลิง ลมได้พัดแรงทำให้ไฟลุกลามไหม้จากอาคารแบบ ป1 ก พิเศษ ไปหาอาคารเรียนแบบ ป1 ข จำนวน 3 ห้องเรียนซึ่งสร้างด้วยไม้ทั้งหลังทำให้ไฟไหม้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งรถดับเพลิงมา ไฟก็ลุกลามไปไหม้ส้วมแบบองค์การ 5 ที่นั่งและอาคารแบบ ป1 ก เสียหานไปส่วนหนึ่ง ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ก็ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบมาเป็นลำดับ ทางเจ้าหน้าที่วิทยาการตำรวจจากจังหวัดลำพูนร่วมกับวิทยาการจังหวัดลำปาง ได้มาร่วมกันพิสูจน์หาสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย โดยใช้เวลา 2 วันและได้สรุปเป็นรายงานว่า สาเหตุเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

                พ.ศ. 2547 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2 ได้แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติงบซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ก และส้วมแบบองค์การ 5 ที่นั่ง เป็นเงิน 450,000 บาท

                พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขปรับปรุง โดยวิธีการประกวดราคา 2 ครั้ง แต่ไม่มีห้างร้าน บริษัท ใดสนใจจะดำเนินการรับจ้าง จึงดำเนินการด้วยวิธีการพิเศษ ได้มีห้างหุ้นส่วนจำกัดเกศชัยวุฒิจากจังหวัดกำแพงเพชรมายื่นและต่อรองราคา ซึ่งทางโรงเรียนโดยกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเกินอำนาจของทางโรงเรียน จึงได้ส่งเรื่องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2 ส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพิจารณาอนุมัติ โดยลดรูปแบบรายการบางรายการ เช่นลดฝ้าเพดาน ลดงานระบบไฟฟ้า ลดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์ รางรองรับน้ำฝนฯลฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกศชัยวุฒิ

  ได้ทำสัญญาก่อสร้างวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

                ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินการสอนนักเรียน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล   ระดับประถมศึกษา   และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 จำนวน 159 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  20  คน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู  14 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ช่างปูน  1 คน ครูธุรการ 1 คน โดยมีนายประทีป ประทีปยุวพัฒน์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:02:14 น.

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-979300 อีเมล์: Puangkham.10@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภี ศรีใจต๊ะ โทรศัพท์: 0810261896 อีเมล์: sopee.srijaita@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]