โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม

  สติปัญญา  และคุณธรรม จริยธรรม

  1. พัฒนางานด้านวิชาการ  วิชาชีพและเทคโนโลยี
  2. จัดระบบการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม  เป็นประชาธิปไตย
  3. จัดบรรยากาศและกิจกรรมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการปกครองระบอบ

  ประชาธิปไตย  การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม

  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

  1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนให้ทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:02:14 น.

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-979300 อีเมล์: Puangkham.10@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภี ศรีใจต๊ะ โทรศัพท์: 0810261896 อีเมล์: sopee.srijaita@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]