โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  จัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านวิชาการ  วิชาชีพ     เทคโนโลยีและทักษะชีวิต     ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย    ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:02:14 น.

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-979300 อีเมล์: Puangkham.10@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภี ศรีใจต๊ะ โทรศัพท์: 0810261896 อีเมล์: sopee.srijaita@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]