โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา  เดิมชื่อว่า โรงเรียนสวนป่าวนาอารยะ  ได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนชั่วคราว   เพื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙   โดยมีบริษัทวนาอารยะจำกัด   ซึ่งได้สัมปทานทำไม้ในพื้นที่  เป็นผู้ขออนุญาตจัดตั้ง  เพื่อเป็นสถานศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลานราษฎรที่เข้ามาอาศัยรับจ้างทำไม้ให้แก่บริษัท  ในระยะแรกได้สร้างอาคารชั่วคราวบนเนื้อที่ ๒ ไร่  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙  โดยมี นายวิจิตร   เมืองขวา  เป็นครูใหญ่และเป็นครูคนแรกของโรงเรียน  พร้อมนั้นบริษัทยังได้จ้างครูช่วยสอนและได้สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  การเรียนการสอนอื่น ๆ ทั้งหมดจนกระทั่งถึงสิ้นปีการศึกษา ๒๕๒๑

  สำหรับปลายปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา ได้ไปเรียนร่วมกับโรงเรียน บ้านไร่ โดยมีนักเรียนจำนวน ๑๓ คน ครู ๒ คน คือนายวัชรพล  ใจกล้า และนายสุวิทย์  สุภาษี มาเรียนร่วมตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๐

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนได้นำนักเรียนไปเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านไร่ โดยมีนักเรียนจำนวน ๑๑ คน ครู ๒ คน คือนายวัชรพล  ใจกล้า ตำแหน่งครู/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสุวิทย์   สุภาษี ตำแหน่งครู และในเดือนมกราคม ๒๕๕๑ นายวัชรพล  ใจกล้า ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน และมีข้าราชการครูย้ายมาแทนจำนวน ๑ คน คือ นางเกศรินทร์  ทองจีน ตำแหน่งครู จากโรงเรียนบ้านธารชะอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต ๒ และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต ๒ ได้แต่งตั้ง       นางเกศรินทร์  ทองจีน เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนได้นำนักเรียนจำนวน ๑๒ คน ไปเรียนร่วมกับโรงเรียน   บ้านไร่ ครู ๒ คน  และมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่แนต ซึ่งเดิมเป็นเด็กนักเรียนจากบ้านวงศ์ษาพัฒนา จำนวน ๑๙ คน ย้ายกลับมาเรียนที่โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา แต่ยังคงเรียนที่โรงเรียนบ้าน     แม่แนต เหมือนเดิม ทำให้มีนักเรียนจำนวน ๓๑ คนและในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต ๒ ได้มีคำสั่งให้นายสุวิทย์  สุภาษี ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านแม่แนต และในปีการศึกษา  ๒๕๕๒ ผู้ปกครองนักเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา ได้เห็นชอบนำนักเรียนกลับไปเรียนที่โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน    บ้านวงศ์ษาพัฒนา โดยมีนักเรียนจำนวน ๒๙ คน ครู ๒ คน คือนางเกศรินทร์  ทองจีน และนาสุวิทย์   สุภาษี (ยังคงช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านแม่แนต) ต่อมาสพท.ลพ.๒ ได้ส่งตัวกลับมาปฏิติหน้าที่         ที่โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ และทางท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตืนได้จ้างครูพี่เลี้ยงอนุบาลช่วยสอนจำนวน ๑ คนคือนางสาวปริศนา  ติดชัย และในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาลำพูนเขต ๒ ได้จัดสรรครูอัตราจ้างจำนวน ๑ อัตราให้กับทางโรงเรียนคือนายวิเชษฐ์   กามะแพ และยังจัดสรรงบประมาณจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ภารโรงจำนวน ๑ ตำแหน่งและทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลในชุมชนคือ            นายรังสรรค์  จินาต๊ะ มาปฏิบัติงานตำแหน่งภารโรง

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา โดยมีนักเรียนจำนวน ๒๘ คน ครู ๒ คน คือ นายสุวิทย์   สุภาษี  ได้รับคำสั่งปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา และนางสาวภัทราพร  ขัดสี (จากโรงเรียนบ้านนากลางมาช่วยราชการโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา)  ทางท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตืนได้จ้างครูพี่เลี้ยงอนุบาลช่วยสอนจำนวน ๑ คนคือนางสาวปริศนา   ติดชัย และในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต ๒ ได้จัดสรรครูอัตราจ้างจำนวน ๑ อัตราให้กับทางโรงเรียนคือนายวิเชษฐ์   กามะแพ และยังจัดสรรงบประมาณจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ภารโรงจำนวน ๑ ตำแหน่งและทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลในชุมชนคือนายรังสรรค์  จินาต๊ะ    มาปฏิบัติงานตำแหน่งภารโรง

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา โดยมีนักเรียนจำนวน ๒๙ คน ครู ๑ คน คือ นายสุวิทย์   สุภาษี      ส่วนนางสาวภัทราพร  ขัดสี ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และ            ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ได้จัดสรรพนักงานราชการจำนวน ๒ อัตราให้กับทางโรงเรียน โดยทางโรงเรียนดำเนินการเลือกสรร คือนางทานตะวัน  กามะแพ และ นางสาววรณัน  ใจคำ  ทางท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตืนได้จ้างครูพี่เลี้ยงอนุบาลช่วยสอนจำนวน ๑ คนคือนางสาวอริสา  โพธิ์กลางดอน และได้รับจัดสรรงบประมาณจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ภารโรงจำนวน ๑ ตำแหน่งคือนายรังสรรค์  จินาต๊ะ ปฏิบัติงานตำแหน่งภารโรง

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-24 15:07:53 น.

โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: wongshapattana@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อังควิภา ธิยะ โทรศัพท์: 0968487161 อีเมล์: wongshapattana@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]