โรงเรียนบ้านดอยแดน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนบ้านดอยแดน (ธมฺมราษฎร์วิทยา) ก่อตั้งเมื่อ วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ.  2480 โดยมีพระหรหมา ขนฺธรรม  อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยแดน และนายมั่ง  กาบบัว ผู้ใหญ่บ้าน

  ในสมัยนั้น เป็นประธาน ในการก่อสร้าง   โดยได้ขอความร่วมมือจากราษฎรนำเอากุฏิเก่าของวัดดอยแดนมาทำการก่อสร้างดัดแปลงเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาขึ้น

  ในที่ดินของวัด  มีพื้นที่    5 ไร่  3   งาน    46    ตารางวา      โดยมีนายยรรยง  อุนจะนำ เป็นครูใหญ่คนแรก

              ในปี พ.ศ. 2501 อาคารเรียนหลังเดิมชำรุด  พระดำรง  ธมฺมรํสี  อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยแดน     พร้อมด้วยคณะครู  ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการศึกษา และประชาชน ได้ร่วมกันบริจาค

  อุปกรณ์การก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น และได้รับงบประมาณสมทบราชการในเดือน กรกฎาคม  2505   สร้างเป็นอาคารเรียนแบบ   ป 1  ก.  ของกระทรวงศึกษาธิการ เสริมมุข    3  มุข 

  กว้าง  8  เมตร ยาว  57  เมตร ปัจจุบันกั้นห้องจำนวน  8  ห้อง 

               ในปีงบประมาณ  2517 โรงเรียนได้เปิดขยายชั้นเรียนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  พร้อมทั้งได้รับงบประมาณจากทางราชการ และระดมทรัพย์จากชุมชน เพื่อพัฒนาและก่อสร้าง

  อาคารเรียน  อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีงบประมาณ  2518  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน   แบบ ป 1 ก.  กว้าง  8.5  เมตร  ยาว 36  เมตร ขนาด  4  ห้องเรียน

  จำนวน  1  หลัง และในปีงบประมาณ  2521 ได้ซื้อที่ดินจำนวน  3  งาน  75  ตารางวา เพื่อมอบให้เป็นสาธารณสมบัติแก่โรงเรียน

                 ปัจจุบัน  โรงเรียนมีอาคารดังต่อไปนี้

                          1. อาคารเรียน     แบบ  ป.1  ก  เสริม 3 มุข     จำนวน  1  หลัง  8  ห้องเรียน

                          2. อาคารเรียน     แบบ  ป.1.ก                         จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน

                          3. อาคารอเนกประสงค์                                    จำนวน  2  หลัง

                          4. บ้านพักครู                                                    จำนวน  1  หลัง

                          5. ห้องส้วม                                                      จำนวน  3  หลัง  10  ที่นั่ง

                           6. โรงเพาะชำ (สร้างเอง)                               จำนวน  1  หลัง

              ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  6  ไร่  3  งาน  21  ตารางวา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนชาย  21  คน นักเรียนหญิง 34  คน

  รวมนักเรียนทั้งสิ้น 55  คน     มีข้าราชการครู  จำนวน  6  คน ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน  2  คน และมีลูกจ้างประจำตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ 3   จำนวน   1  คน  โดยมี นายวิชิต  จอมทัน 

  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน    สีประจำโรงเรียน          ฟ้า - ขาว

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-16 19:17:32 น.

โรงเรียนบ้านดอยแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-595229 อีเมล์: bandoidaenschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวริณดา เรือลม โทรศัพท์: 0637862552 อีเมล์: angkhanarak958@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]