โรงเรียนบ้านดอยแดน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

              “พัฒนาโรงเรียน บุคลากร นักเรียน ให้เป็นคนดี และเก่งด้านวิชาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน แข็งแกร่งอดทน บนพื้นฐานธรรมาภิบาล เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม” โดย

  1.     ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานให้สอดคล้องกับงานและองค์กรที่ยึดการบริหาร ใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  2.   ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐาน     และจรรยาบรรณวิชาชีพ

                          3.   ส่งเสริมให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจุดเน้น

                          4.   พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

                          5.   ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ  สถานศึกษา มีทักษะการคิดและทักษะชีวิต มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี 

  6.   ส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนตามความสามารถและความถนัดโดยสอดคล้องกับอาชีพในท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าหมาย

                 1.  นักเรียนเป็นคนดี

                                1.1  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

                    1.2  มีทักษะการคิด ทักษะชีวิตและใฝ่ดี ใฝ่เรียน 

                                1.3  มีวิถีชีวิตตามครรลองของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

                 2.  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

                          2.1  เก่งภาษา  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

                          2.2  เก่งวิชา  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                          2.3  เก่งและแข็งแกร่ง  มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  และโครงงานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                      2.4  เก่งตามความถนัด  มุ่งเน้นการเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ และมีความถนัด     ทั้งด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์   และกีฬา

                   3.  มีความแข็งแกร่ง ตามลักษณะนิสัยที่แสดงออก  เห็นคุณค่าและประโยชน์ ทั้งด้านความรู้และความถนัด

                                 3.1  รักการทำงานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  

                                 3.2  รักงานส่วนรวม  อดทนและกล้ากระทำทำในสิ่งที่ถูกต้อง

                                 3.3   รักตนเอง  และรู้จักปรับตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-16 19:17:32 น.

โรงเรียนบ้านดอยแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-595229 อีเมล์: bandoidaenschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวริณดา เรือลม โทรศัพท์: 0637862552 อีเมล์: angkhanarak958@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]