โรงเรียนบ้านดอยแดน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ 

               “โรงเรียนบ้านดอยแดน จัดโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง และแข็งแกร่ง มีทักษะการคิดและทักษะชีวิต มีจิต จิตใจเบิกบานด้วยศิลปะ ดนตรี กีฬา  ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

  ปรัชญาของโรงเรียน       สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   ( ผู้รู้ดี  ย่อมเป็นผู้เจริญ )

  คำขวัญของโรงเรียน                 การศึกษาดี     มีวินัย    ใจซื่อสัตย์

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-16 19:17:32 น.

โรงเรียนบ้านดอยแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-595229 อีเมล์: bandoidaenschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวริณดา เรือลม โทรศัพท์: 0637862552 อีเมล์: angkhanarak958@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]