โรงเรียนป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
คำสั่งปี2561
ประวัติโรงเรียนป่าซาง

 

 

โรงเรียนป่าซางเดิม ชื่อโรงเรียนปากบ่อง(ตามชื่อของอำเภอในสมัยนั้น) ตั้งเมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  2494  ดำรงโรงเรียนด้วยงบประมาณแผ่นดิน ในระยะแรกไม่มีอาคารสถานที่เป็นของตนเอง ได้อาศัยเรียนกับโรงเรียนบ้านป่าซาง(พิศาลประชานุกุล) ต่อมาได้รับงบประมาณจากทางราชการจึงได้จัดซื้อที่ดินจากลุงเจ้าน้อยหมื่น  ลังการ์พินธุ์ บ้านหนองหอยหมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบมัธยมศึกษา 1 หลัง เป็นอาคารไม้หน้ามุขตลอดทั้ง 2 ข้าง ขนาด 5 ห้องเรียน เมื่อก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายมาเรียน ณ ที่แห่งใหม่นี้ในเดือนมีนาคม  2496

 •    ปี พ.ศ. 2497  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา สอนหลักสูตรมัธยมศึกษาสังกัดแผนกมัธยมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 •  ปี พ.ศ. 2516  กระทรวงศึกษาธิการได้ย้ายให้สังกัดจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา เป็นสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
 • ปี พ.ศ. 2520 ยุบโรงเรียนประถมศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา กองการมัธยมศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ. 1) จำนวน   2   ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2534  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนป่าซางเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายโดยเริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   จำนวน  4  ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2545  โรงเรียนป่าซางเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2544 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
 • ปี พ.ศ. 2546  โรงเรียนป่าซางได้รับเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของอำเภอป่าซาง
 • ปี พ.ศ. 2548  โรงเรียนป่าซางได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  และผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2548
 • ปี พ.ศ. 2549  โรงเรียนป่าซางได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา  2549
 • ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,450  คน มีครู-อาจารย์ทั้งสิ้น  85  คน แยกเป็นครู-อาจารย์ประจำ จำนวน   64   คน  ลูกจ้างชั่วคราว   21  คน
 • ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,314  คน มีข้าราชการครู 63  คน ครูอัตราจ้าง  20  คน   รวมทั้งสิ้น  63  คน
 • ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,079  คน มีข้าราชการครู 63  คน ครูอัตราจ้าง  15  คน   รวมทั้งสิ้น  78  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552)
 • ปี พ.ศ. 2553  โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,035  คน มีข้าราชการครู 54  คน  ครูอัตราจ้าง  14  คน ฝ่ายบริหาร  จำนวน 4   คน  รวมทั้งสิ้น  68  คน  พนักงานบริการ  3   คน  ลูกจ้างชั่วคราว  7  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553)
 • ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  983  คน  จำนวน 30 ห้องเรียน  มีข้าราชการครู 54  คน ฝ่ายบริหารจำนวน 4 คน ครูอัตราจ้าง  8  คน   รวมทั้งสิ้น  66  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554)
 • ปี พ.ศ. 2555   โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  926   คน  มีข้าราชการครู-ครูอัตราจ้างทั้งสิ้น 69 คน แยกเป็นสายบริหาร จำนวน  3  คน  ข้าราชการครูจำนวน  51 คน   ครูอัตราจ้าง  15  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555)
 • ปี พ.ศ. 2556  โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  894  คน   มีข้าราชการครู-ครูอัตราจ้างทั้งสิ้น 69 คน แยกเป็น  สายบริหาร จำนวน  3  คน  ข้าราชการครูจำนวน  51 คน   ครูอัตราจ้าง  15  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)
 • ปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  820  คน มีข้าราชการครู-ครูอัตราจ้างทั้งสิ้น  69 คน แยกเป็น สายบริหาร จำนวน  3  คน ข้าราชการครูจำนวน  51 คน ครูอัตราจ้าง  15  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)
 • ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  735  คน มีข้าราชการครู-ครูอัตราจ้างทั้งสิ้น  55 คน แยกเป็น สายบริหาร จำนวน  3  คน ข้าราชการครูจำนวน  49 คน ครูอัตราจ้าง  5  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
 • ปี พ.ศ. 2559  โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  624  คน  มีข้าราชการครูจำนวน  45 คน (บริหารจำนวน 3 คน ปฏิบัติการสอนจำนวน 42 คน ) ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน  17 คน ลูกจ้างประจำจำนวน  2 คน ครูโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจำนวน  1 คน ครูต่างชาติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจำนวน  1 คน  รวมทั้งสิ้น  66  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
 • ปี พ.ศ. 2560  โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  544  คน  มีข้าราชการครูจำนวน  41 คน (บริหารจำนวน 2 คน ปฏิบัติการสอนจำนวน 39 คน ) ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน  19 คน ลูกจ้างประจำจำนวน  2 คน ครูโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจำนวน  1 คน  รวมทั้งสิ้น  63  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
 • ปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  538  คน  มีข้าราชการครูจำนวน  41 คน (บริหารจำนวน 2 คน ปฏิบัติการสอนจำนวน 39 คน ) ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน  19 คน ลูกจ้างประจำจำนวน  2 คน ครูโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจำนวน  1 คน  รวมทั้งสิ้น  63  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-02 15:34:33 น.

นายประชากร เขื่อนปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าซาง
นายประสิทธิ์ ยอดดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าซาง

นายวิเศก บุญอุปละ
นางปัณณรัศม์ ศรีตระกูลวงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,402
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: npnuch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]