• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนป่าซาง ปีการศึกษา 2560

  1.       นายอรรณพ

  ปัญญาโกษา

  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2.       นายวุฒิชัย 

  วิชัยคำ 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  3.       นายสาคร 

  สมคำหล้า

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  4.       นางสาวนภารัตน์

  ปันทะนา

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  5.       ร ต ท จรัญ        

   ไชยาอ้าย 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  6.       นายเกรียงศักดิ์ 

  ศุทธิธนาวัฒน์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  7.       นายพล

  ดำธรรม

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  8.       นายบุญส่ง 

  วังธิยอง

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

  9.       นายบรรยง

  ลังกาสิทธิ์ 

  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  10.   นายบรรจบ 

  โพธิพฤกษ์

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

  11.  พระครูไพศาล

  ปริยัติกิจ

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
  ในพื้นที่ 

  12.   พระอธิการสุวี 

   

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
  ในพื้นที่ 

  13.   นายบุญส่ง 

   วังธิยอง

  กรรมการผู้แทนครูองค์กรชุน

  14.   นางเอื้องอำไพ

  อินทโรจน์ 

  กรรมการผู้แทนครู 

  15.   นายประชากร    

  เขื่อนปัญญา 

  กรรมการและเลขานุการ 

   

   

  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนป่าซาง ปีการศึกษา 2559

  1.       นางสาวนภารัตน์   

  ปันทะนา  

  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2.       นายวุฒิชัย 

  วิชัยคำ 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  3.       นายจตุกร 

  ตาน้อย 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  4.       คุณไชยพร 

  ฟูวงศ์สิทธิ์ 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  5.       ร ต ท ศาสตราวุธ         

     พงศ์อัมพรนนท์ 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  6.       นายกำจร 

  ตันติวรานุรักษ์ 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  7.       นายปกรณ์ 

  ยาวิละ 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  8.       นายบุญส่ง 

  วังธิยอง

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

  9.       นายสุพจน์ 

  ปันสุรัตน์ 

  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  10.   นายจรูญ 

  จีนบุญมี

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

  11.   นายบรรจบ 

  โพธิพฤกษ์ 

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

  12.   พระครูไพศาลปริยัติกิจ 

   

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
  ในพื้นที่ 

  13.   พระครูใบฎิกาสีหราช 

   สิริปุญโญ 

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
  ในพื้นที่ 

  14.   นางอัมพวัน 

  ศรีวิชัย 

  กรรมการผู้แทนครู 

  15.   นายประชากร    

  เขื่อนปัญญา 

  กรรมการและเลขานุการ 

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-29 14:17:07 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทีป สุวรรณาภัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ยอดดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนุชรินทร์ พรมรักษา

 • นางเอื้องอำไพ อินทโรจน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,257
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 0941404658 อีเมล์: nucharin24@pasang.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]