• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ Mission

  1. พัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและ
      มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

  2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

  3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้าง
     ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย

  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์ Objective

  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ

  3. โรงเรียมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานสากล

  4. โรงเรียนมีการบูรณาการ การทำงานแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  5. ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  6. โรงเรียนป่าซางมีและใช้แหล่งเรียนรู้/สื่อ/เทคโนโลยี เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

  7. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาการ

  8. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาสากลหรือภาษาอาเซียนอย่างน้อย 2 ภาษา

   

  กลยุทธ์

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการ การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเด็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

  3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-29 14:17:07 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทีป สุวรรณาภัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ยอดดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายกิตติบุญ ลังการ์พินธุ์

 • นางวาสนา ไวคกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,252
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 0941404658 อีเมล์: nucharin24@pasang.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]