• ITA 2020
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ Mission

  1. ส่งเสริมผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21(3Rs 8Cs)
  3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 และยุคไทยแลนด์ 4.0
  4. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

  ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

  1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
  2. การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์ Objective

  1. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะของเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21 ( 3Rs 8Cs )
  3. ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 และยุคไทยแลนด์ 4.0
  4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
  7. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  8. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

  จุดเน้นการพัฒนาของโรงเรียนป่าซาง

  1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
  2. การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร และผลการทดสอบระดับชาติ
  3. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ( 3Rs 8Cs )
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
  5. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาตามศักยภาพของตนเอง
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  7. สถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-16 10:09:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทีป สุวรรณาภัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ยอดดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุเทพ ใจยะปัน

 • นางบุญเครือ นามบุปผาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,568
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 0864295834 อีเมล์: nucharin24@pasang.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]