• แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • ข้อมูลตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
  ของโรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

  ข้อที่

  ข้อมูล

   URL

  หมายเหตุ

   ข้อมูลพื้นฐาน

  O1

    โครงสร้างหน่วยงาน

   

   

  O2

  ข้อมูลผู้บริหาร

   

   

  O3

  อำนาจหน้าที่

   

   

  O4

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  click

   

  O5

  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

  Click

   

  O6

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   

   

  O7

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   

   

  O8

  Q&A  (ช่องทางการสอบถามข้อมูลและข้อสงสัย)

   

   

  O9

  Social Network

  www.pasang.ac.th

   

  การบริหารงาน

  O10

  แผนดำเนินงานประจำปี

  Click

   

  O11

  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส

   

   

  O12

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   

   

  O13

  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  click

   

  O14

  มาตรฐานการให้บริการ

   

   

  O16

  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   

   

  O17

  E-Service

   

   

  การบริหารเงินงบประมาณ

  O18

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  Click

   

  O19

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

  Click

   

  O20

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  Click

   

  O21

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   

   

  O22

  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   

   

  O23

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

   

   

  O24

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   

   

   การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

  O25

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   

   

  O26

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   

   

  O27

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   

   

  O28

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   

   

  การส่งเสริมการโปร่งใส

  O29

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   

   

  O30

  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     

  O31

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

   

   

  O32

  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     

  O33

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   

   

  การป้องกันการทุจริต

  O34

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   

   

  O35

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   

   

  O36

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   

   

  O37

       

  O38

       

  O39

       

  O40

       

  O41

       

  O42

       

  O43

       
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายประทีป สุวรรณาภัย
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายประสิทธิ์ ยอดดี
  • แนะนำบุคลากร

  • นายจรัส ทนันชัย

  • นางวาสนา ไวคกุล  สถิติการเข้าเยี่ยมชม

  8,469
  เริ่มนับ 18 เมษายน 2557  โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
  เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 0864295834 อีเมล์: nucharin24@pasang.ac.th
  Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]