• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •    พันธกิจ

  1.       จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

  2.       พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะและใส่ใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  3.       พัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล

  4.       จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  5.       พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล

  6.       พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เป้าประสงค์

                                  1.      ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

                                  2.      ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะและใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                                  3.      ผู้เรียนทุกคนมีความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นประชาคมอาเชียนและมาตรฐานสากล

                                  4.      สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

                                  5.      สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล

                                  6.      ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 08:57:44 น.

โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 0819927645 อีเมล์: namdib.ndk199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะ โทรศัพท์: 0988049261 อีเมล์: bloodystonehead@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]