โรงเรียนแม่วะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนแม่วะวิทยา


  1.ด.ญ.ธนวรรณ  ปัญญาเสน     ประธานกรรมการ

  2.ด.ช.ธีร์กวิน  ศิริโภคิน      รองประธานกรรมการ

  3.ด.ญ.พันธิตา  คำมาวงศ์    หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

  4.ด.ช.ทักษ์ดนัย  เทือกถา   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

  5.ด.ช.ภัทรพล  วัทธโร        หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  6.ด.ช.ศรยุทธ์  มูลซาว           ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  7.ด.ช.ศิรวิทย์  อร่ามวงศ์ไพบูลย์  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  8.ด.ช.อรรถกร  มงแก้ว               ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  9.ด.ญ.ธันยากร  ทองเทพ     หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  10.ด.ช.พีรพัฒน์  หลักูล          ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  11.ด.ญ.รินรดา  ปัญญาหลง    หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  12.ด.ญ.ชลธิชา  กันจันวงศ์     ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  13.ด.ช.ทฤษฎี  แสนวรรณราด   กรรมการ

  14.ด.ช.ศุทธสิน  จันยวงแก้ว     กรรมการ

  15.ด.ช.ไชยวัฒน์  ชีนาวุธ         กรรมการ

  16.ด.ช.เสฎฐวุฒิ  วงศ์ฟอง       กรรมการ

  17.ด.ช.ศักดาอมร  สุยะลังกา    กรรมการ

  18.ด.ญ.วรารัตน์  ศรีสมุทร       กรรมการและเลขานุการ

  19.ด.ช.ธีรภัทร  สลีวงศ์           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-18 20:50:41 น.

โรงเรียนแม่วะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054294238 อีเมล์: maewawittaya2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กมลรัตน์ สายโอ๊ะ โทรศัพท์: 0830512237 อีเมล์: ann_sai-o@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]