โรงเรียนแม่วะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพสมบูรณ์ มีระเบียบวินัย รักษาสิ่งแวดล้อม

   มีจิตสำนึกในความเป็นไทย .ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

  2.ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

   และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

  3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้

  ความสามารถและสมรรถนะ ตามมาตรฐานการศึกษา

   

   

  4.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมทางการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความ

  ร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์ (Goal)

            1. เด็กเล็กทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

  2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

  3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ดำรงชีวิต                   โดยยึดศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาครบวงจร สอนโดยใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรม

  5. สถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

  6. สถานศึกษาปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาธิบาลและเป็นกลไก           การขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐาน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-18 20:50:41 น.

โรงเรียนแม่วะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054294238 อีเมล์: maewawittaya2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กมลรัตน์ สายโอ๊ะ โทรศัพท์: 0830512237 อีเมล์: ann_sai-o@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]