โรงเรียนแม่วะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

           พัฒนาสถานศึกษา ให้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ เป็นเด็กดี มีวินัย มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต และทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริม พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัย และนวัตกรรม พัฒนาสถานศึกษาสู่ระดับสากล ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจตามหลักธรรมมาธิบาล

   

  เป้าประสงค์

  1. เด็กเล็กทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

  2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

  3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ดำรงชีวิต  โดยยึดศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาครบวงจร สอนโดยใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรม

  5. สถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

  6. สถานศึกษาปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมมาธิบาลและเป็นกลไก การขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-29 13:36:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวบุญศรี จันทราช

 • นางสาววสิตา พรมวังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,799
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่วะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054294238 อีเมล์: maewawittaya2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.จันทนา สลีวงศ์ โทรศัพท์: 0884358595 อีเมล์: jantana_sacc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]