โรงเรียนแม่วะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
 


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนแม่วะวิทยา

   

  ผู้บริหารสถานศึกษา 

   นางสาวปิยรัตน์  มังคลัษเฐียร      

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                           

  1. นายบัญญัติ  เกียล่น                ประธานฯ                                                                                 

  2. พระครูวิรุฬห์พิพัฒนกิจ              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                                                                                                

  3. นายสมควร  สืบอ้าย                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                                                         

  4. นายพนม  จิวเดช                      ผู้แทนผู้ปกครอง                                                                                                                     

  5. นางสาวสุมาลี   เกียล่น              ผู้แทนองค์กรชุมชน                                                                                                                 

  6. นายบุญกิ่ง   ศิริธางกุล               ผู้แทนองค์ท้องถิ่น                                                                                                                

  7. นายทวี  สุวรรณภักดี                 ผู้แทนศิษย์เก่า                                                                                                                        

  8. นางเบญจนันท์  สืบสุยะ                ผู้แทนครู                                                                                                                            

  9. นางสาวปิยรัตน์  มังคลัษเฐียร       กรรมการและเลขานุการ                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                

    คณะกรรมการที่ปรึกษา

  1. นางอุษณีย์  ศรีวิชัย

  2 นายอำนวย  เมืองแดง

  3. นางจิราวรรณ  โพธิคำ

  4.นายประพันธ์  จันทิมา

  5. นายคมกฤช  จันทราช

  6. นางณัฐสุดา  สุวรรณภักดี

  7. นางกมลรัตน์  คนล้ำ

  8. นางเก็ง  วงศ์ตาน้อย

  9.  นางสาวจันทร์ดา  ร้องกาศ

  10.นางอรวรรณ  ศรีภักดี

  11. นายสุเวช  เมธาวงศ์

  12. นายจำรัส  ตาเขียววงศ์

  13. นายเรืองศักดิ์  ยะปะตัง

  14. นางบุญมี  ตาเขียววงศ์

  15. นายนิทัศน์  สายต่างใจ

  16. นายสิงห์ทอง  สายด้วง

  17. นางสาวนวลกนกพรรณศร  สนั่นเมือง

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ                                                                      

  1.นางสาวบุญศรี  จันทราช                                                     

  2.นางเบญจนันท์  สืบสุยะ                                                                  

  3. นางสาวพัชรมล  ยวงอินแปลง                                                                                                     

  4. นางสาวณัฐกานต์  คันธะวงศ์                                                                                                                                       

  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ                                                                                                                                                              

  1.นางสาวนวลกนกพรรณศร  สนั่นเมือง   

  2.นางสาวพัชรี  สิทธา                                                                                                                                                                                                         

  3.นางสาววสิตา  พรมวัง                                                                                                                                                                  

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

  1.นางสาวบุญศรี  จันทราช 

  2.นางสาวเบญจนันท์  สืบสุยะ   

  กลุ่มบริการงานทั่วไป

  1.นางสาวพัชรมล  ยวงอินแปลง

  2.นางสาวพิกุล  บุญทวี

  3.นายสาโรช  อ่วมแก้ว

  4.นายภาคภูมิ  จันทมาศ

  5.ว่าที่ รต.หญิงอุษณีย์  ศรีวิชัย

  6.นางสาววิยะดา  แก้วยา

  7.นางกมลรัตน์  สายโอ๊ะ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-29 13:36:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเบญจนันท์ สืบสุยะ

 • นางสาวนวลกนกพรรณศร สนั่นเมืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,292
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่วะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054294238 อีเมล์: maewawittaya2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.จันทนา สลีวงศ์ โทรศัพท์: 0884358595 อีเมล์: jantana_sacc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]