โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 


 • ประกาศผลการเรียน
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือ กับองค์กรภาครัฐเอกชนและ

  ทุกภาคส่วนของชุมชนสังคม เพื่อระดมทรัพยากรให้มีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษา

  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามหลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  3. เสริมสร้างความเป็นคนไทยในแนววิถีพุทธให้เด่นชัด มีความรักและ เทิดทูนสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และเชื่อมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย

  4. จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีห้องสมุด สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรู้ ความสามารถ พื้นฐานเต็มตามศักยภาพ พร้อมมุ่งสู่ระดับสากล

  เป้าหมาย

  1. ประชากรในวัยเรียนทุกคน ระดับปฐมวัย ได้รับการศึกษาอย่างทั่งถึง เต็มตามศักยภาพ มีคุรภาพ มีความเสมอภาค

  2. นักเรียนที่จบการศึกษาทุกคน มีความสามารถด้านวิชาการ ด้านพื้นฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพและจิตดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน  สังคมอย่างมีความสุข

  3. จัดการศึกษาในโรงเรียนอย่างมีระบบ มีคุณภาพได้มาตรฐาน

  4. สถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องสมุด สื่อ เทคโนโลยี เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-14 16:06:03 น.

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054269249 อีเมล์: anubal-hc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรภาส กันทะยอด โทรศัพท์: 0980461460 อีเมล์: candie1990@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]