ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนวัดสบจาง

 

         

          โรงเรียนวัดสบจาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  บ้านสบจาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2477  สังกัดอำเภอเมือง   จังหวัดลำปาง โดย ขุนศรีธะ   สิงหสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน นายแสวง  แสงจำเนียร  ศึกษาธิการอำเภอเมืองลำปางเป็นผู้กล่าวรายงานการขอเปิดโรงเรียน และให้ชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลสบม่ำ”  เปิดเรียนครั้งแรกอาศัยวัดและศาลาการเปรียญวัดสบจางเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  ทางราชการได้แต่งตั้งให้ สามเณร ชุม  คมจักร์  ดำรงครูใหญ่โรงเรียนวัดสบจางเป็นคนแรก มีนักเรียนเข้าเรียนครั้งแรกเป็นชาย 75 คน เป็นหญิง  20 คน รวม 95 คน ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน โดยยุบตำบลสบม่ำกับตำบลจางเหนือเป็นตำบลจางเหนือและตั้งชื่อโรงเรียนขึ้นใหม่เป็น “ โรงเรียนประชาบาลตำบลจางเหนือ(วัดสบจาง) ” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  1 -4

          พ.ศ. 2482 – 2483  นายชุม  คมจักร์  ได้ขอบริจาคที่ดินราษฎร จำนวน 19  ไร่  2 งาน  และผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันสร้างอาคารชั่วคราว  จำนวน  2  ห้องเรียน ในที่แห่งใหม่และใช้เป็นสถานที่เรียนจนถึงปัจจุบัน

          พ.ศ. 2488  อาคารเรียนชั่วคราวชำรุดทรุดโทรม ได้ขอความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียนขอบริจาควัสดุก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร  ขนาด  8 x 18 เมตร   จำนวน  3 ห้องเรียน ทำการก่อสร้างถึง  พ.ศ. 2493  ยังไม่แล้วเสร็จ  พ.ศ. 2494 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือในการก่อสร้างจนเสร็จ  และทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  พ.ศ.  2498

          พ.ศ. 2503  โรงเรียนได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7

          พ.ศ. 2508 นายชุม  คมจักร์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดสบจางได้ถึงแก่กรรมลง  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสาวมณีวร  ชุ่มอินทรจักร์ รักษาราชการแทนครูใหญ่

          พ.ศ. 2509 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสวัสดิ์  อินต๊ะวงศ์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสบม่ำ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดสบจาง

          พ.ศ. 2517  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายอุดม  หล้าปาวงศ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดสบจาง

          พ.ศ. 2521 ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสุคนธ์  หล้าปาวงศ์  รักษาราชการแทนครูใหญ่

          พ.ศ. 2522  ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสมชาย  ชัยมงคลกุล  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทาน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดสบจาง

          พ.ศ. 2531 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสมเดช   ธิแก้ว  ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดสบจาง  เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2531

          วันที่  1  ตุลาคม  2533   โรงเรียนได้เลื่อนการบริหารงานเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          พ.ศ. 2540 ทางราชการได้แต่งตั้ง   นายอรรถกร  แสนคำมา  ให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสบจาง เมื่อวันที่ 23  พฤษภาคม 2540 – 2552 เกษียณอายุราชการ

          พ.ศ. 2552  นายมนูญ  ไชยฉกรรจ์ ตำแหน่งครู รักษาราชการแทน

          พ.ศ. 2553  นางสาวมาลัยทอง  สินธุศิริ  ตำแหน่งครู รักษาราชการแทน

          พ.ศ. 2553  นางศรีรัตน์  ธิต๊ะ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสบจาง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 จนถึง 29 พฤศจิกายน 2555

          พ.ศ. 2555  นายสุภาพ  หงส์สามสิบเจ็ด  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสบจาง เมื่อวันที่

7 ธันวาคม  2555  จนถึง 1 พฤศจิกายน 2559

          พ.ศ. 2559  นายนพดล   ยอดวงศ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสบจาง เมื่อวันที่

23 ธันวาคม  2559  จนถึงปัจจุบัน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-24 14:01:39 น.

นายนพดล ยอดวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสบจาง

นายวิทยา คำแสนเดช
นางสาวจินตนา ถิ่นเมือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,354
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสบจาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-019967 อีเมล์: watsobjang.lp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิทยา คำแสนเดช โทรศัพท์: 0848856266 อีเมล์: tawan09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]